Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Verotuksen muutoksenhaku

Jokainen veronmaksaja on oikeutettu valittamaan

Itseään koskevasta verotuspäätöksestä voi valittaa, eli hakea muutosta. Muutosta haetaan tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Verotukseen voi aina hakea muutosta verovelvollinen. Tuloveroasiassa muutosta voi hakea myös muu henkilö, joka on vastuussa veron maksusta tai jonka veron määrään asia välittömästi vaikuttaa. Kiinteistöveroasiassa muutosta voi hakea myös kiinteistön sijaintikunta.

Oikaisuvaatimus tehtävä kirjallisesti

Oikaisuvaatimusta tehdessä voi käyttää verohallinnon lomaketta (3308 tulo- sekä perintö- ja lahjaveroasioissa, 3353 kiinteistöveroasioissa), mutta lomakkeen voi laatia myös vapaamuotoisesti muulle paperille. Oikaisuvaatimuksessa on aina mainittava:

  • muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
  • minkä verovuoden verotukseen haetaan muutosta
  • miten verotusta vaaditaan muutettavaksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

ja kiinteistöveroasiassa lisäksi:

  • kiinteistön tiedot
  • minkä verovuoden kiinteistöverosta on kyse.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 5 vuoden kuluessa

Verotuksen oikaisuvaatimus on tehtävä 5 vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Oikaisuvaatimus on jätettävä määräajassa Verohallintoon. Asiakirjat voi lähettää Verohallintoon myös postitse. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. Kiinteistöveroasioissa sijaintikunnan on tehtävä oikaisuvaatimus vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Vero on maksettava muutoksenhausta huolimatta

Vaikka verotukseen olisi haettu muutosta, vero on maksettava määräaikana. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin muutoksenhakijan hakemuksesta kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi. Jos sinulla on maksuvaikeuksia, maksusuunnitelman laatiminen verottajan kanssa on usein helpoin tapa saada lisää maksuaikaa.