Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Yritysverotuksen muutoksenhaku

Yrityksen verotuspäätöksestä voi valittaa, eli hakea muutosta. Muutosta haetaan tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Tuloverotukseen voi aina hakea muutosta verovelvollinen itse eli yritys. Lisäksi muutosta voi hakea myös muu henkilö tai yritys, joka on vastuussa veron maksamisesta tai jonka veron määrään asia välittömästi vaikuttaa. Myös avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön verotukseen kannattaa hakea muutosta yhtymän nimissä prosessin nopeuttamiseksi.

Muutosta on haettava kirjallisesti

Oikaisuvaatimusta tehtäessä voidaan käyttää Verohallinnon valmiiksi laatimaa lomaketta (3308), mutta sen voi laatia myös vapaamuotoisesti. Oikaisuvaatimuksessa on aina mainittava:

  • muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
  • miten verotusta vaaditaan muutettavaksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
  • allekirjoitus

sekä liitettävä se verotuspäätös, johon muutosta haetaan sekä asiakirjat, joihin yhtiö vetoaa.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 5 vuoden kuluessa

Tuloverotuksen oikaisuvaatimus 5 vuoden kuluessa verotuksen päättymisestä seuraavan vuoden alusta. Oikaisuvaatimus on jätettävä määräajassa Verohallintoon. Asiakirjat voi lähettää Verohallintoon myös postitse. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Vero on maksettava muutoksenhausta huolimatta

Vaikka verotukseen olisi haettu muutosta, vero on maksettava määräaikana. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin muutoksenhakijan hakemuksesta kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi.

Muutoksenhaku arvolisäveroa koskevaan päätökseen

Yritys tai yhteisö voi hakea muutosta arvonlisäveroa koskevaan päätökseen Verohallinnolta. Muutoshakemukseen tulee liittää samat tiedot kuin tuloverotuksen oikaisuvaatimukseen. Muutoksenhakuaika on 3 vuotta sen tilikauden päättymisestä, jota päätös koskee. Jos päätös koskee useampaa tilikautta, lasketaan muutoksenhakuaika viimeisimmän tilikauden päättymisestä. Muutoksenhakuaika on aina kuitenkin vähintään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Asiakirjojen postittamista koskevat samat ohjeet kuin tuloverotuksen muutoksenhakua.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin