Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Yritystoiminnan lopettaminen

Yritystoiminnan lopettaminen voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla

Yritystoiminnan lopettaminen voi tulla kyseeseen monissa eri tilanteissa. Olosuhteet ja syyt yritystoiminnan lopettamiseen vaihtelevat ja jokainen tilanne onkin erilainen. Yritys voi lakata olemasta sulautuessaan toiseen yritykseen tai jakautuessaan kahtia. Vähemmän miellyttävä tapa yritystoiminnan lopettamiseen on viranomaismääräys tai yrityksen luovuttaminen konkurssiin. Yritystoiminta voidaan kuitenkin lopettaa myös tosiasiallisesti lopettamalla sen toiminta ja myymällä yrityksen omaisuus pois. Tätä voisi kutsua yritystoiminnan lopulliseksi päättämiseksi. Käytännöt yritystoiminnan lopettamisesta vaihtelevat hieman eri yhtiömuotojen välillä ja toiminnan lopettamista harkittaessa onkin syytä selvittää omaa yritystään koskevat säännöt ja käytännöt.

Henkilöyhtiössä yhtiömiehet päättävät toiminnan lopettamisesta

Henkilöyhtiöitä ovat avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Henkilöyhtiössä jokaisella vastuunalaisella yhtiömiehellä on oikeus vaatia yhtiön purkamista määrätyissä tilanteissa:

  • Hän on irtisanonut yhtiösopimuksen ja sopimuksen irtisanomisaika on kulunut loppuun,
  • yhtiölle on sovittu tietty yhtiökausi ja se on päättynyt,
  • toinen yhtiömies on joutunut konkurssiin tai hänen yhtiöosuutensa ulosmitataan,
  • toinen yhtiömies on kuollut, eikä yritystoimintaa haluta jatkaa tästä huolimatta, taikka
  • kun edellytykset yrityksen toiminnan jatkamiselle ovat muuten rauenneet.

On kuitenkin huomattava, että jos kyseessä on kommandiittiyhtiö ja kuollut, konkurssissa oleva tai ulosmittauksen kohteeksi joutunut yhtiömies on äänetön yhtiömies, yhtiön purkamista ei voida vaatia, vaan muilla yhtiömiehillä on oikeus lunastaa äänettömän yhtiömiehen osuus itselleen.

Kun vaatimus yrityksen purkamisesta on esitetty, yhtiömiesten tulee keskenään sopia, miten yhtiö tullaan purkamaan. Asiasta säädetään myös laissa, mutta yhtiömiehet voivat halutessaa sopia laista poikkeavasta menettelystä. Jos muut yhtiömiehet vastustavat ajatusta yritystoiminnan lopettamisesta, he voivat päättää lunastaa purkamista vaativan yhtiömiehen yhtiöosuuden. Ellei lunastuspäätöstä ja -tarjousta saada aikaan, yritys siirtyy selvitystilaan, jolloin yhtiömiehet päättävät yhtiön selvitystavasta sekä selvityksen toimittajasta. Selvitystilassa yrityksen taloudellinen asema selvitetään, toiminta lopetetaan, omaisuus muutetaan tarvittavilta osilta rahaksi, velat maksetaan ja lopuksi jäljelle jäävä netto-omaisuus jaetaan yhtiömiehille tai osakkaille.

Osakeyhtiön asettamisesta selvitystilaan päättää yhtiökokous

Osakeyhtiön purkamista säädellään osakeyhtiölaissa. Osakeyhtiön yhtiökokous voi määräenemmistöllä päättää yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Samalla on valittava yksi tai useampi selvitysmies, joka astuu yhtiön sen hetkisen johdon tilalle ja aloittaa yhtiön selvitysprosessin. Selvitystilan tähtää yritystoiminnan lopettamiseen kartoittamalla yrityksen taloudellisen tilanteen, muuttamalla yritysomaisuuden rahaksi, suorittamalla yrityksen velat ja lopuksi jakamalla jäljelle jääneen netto-omaisuuden osakkeenomistajille tai muille sen mukaan, mitä yrityksen yhtiöjärjestyksessä on määrätty. Yrityksen liiketoimintaa saadaan jatkaa selvitystilassa ainoastaan siinä määrin, kuin tarkoituksenmukainen selvitys sitä vaatii. Osakeyhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmiehet ovat esittäneet yhtiökokouksessa lopputilityksen. Tämän jälkeen tulee vielä ilmoittaa kaupparekisteriin yritystoiminnan lopettamisesta. Lue lisää Osakeyhtiön lopettamisesta.

Lakimies auttaa yritystoiminnan lopettamisessa ja selvitystilan hoitamisessa

Yrityksen lopettaminen on monimutkainen prosessi, johon yleensä liittyy useita eri intressitahoja, joiden huomioiminen prosessin edetessä on tärkeää. Näitä tahoja ovat esimerkiksi yrityksen velkojat ja rahoittajat, sen johto ja työntekijät, yhteistyökumppanit, alihankkijat ja erilaiset sidosryhmät sekä asiakaskunta. Myös valtio on kiinnostunut verotusmielessä yritystoiminnan lopettamisesta. Toiminnan onnistunut päättäminen on kaikkien edun mukaista ja tämän vuoksi yrityksen lopettamiseen liittyvät toimeksiannot sekä itse selvityksen hoitaminen kannattaa antaa ammattilaisen hoidettavaksi, jotta saavutettaisiin kaikkien kannalta paras mahdollinen lopputulos.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin