Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Yrityksen perustaminen ja yritysmuodon valinta

Onnistunut yritystoiminta lähtee hyvästä liikeideasta

Yrityksen perustaminen on monivaiheinen prosessi, joka kannattaa tehdä huolellisesti ja harkiten alusta loppuun saakka. Kaikki kuitenkin lähtee yrittäjän omasta liikeideasta. Kun kannattava ja toimiva liikeidea on syntynyt ja yrittäjä päättää perustaa yrityksen, ensimmäinen askel kohti omaa yritystä on liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Liiketoimintasuunnitelma on asiakirja, jossa yrittäjä suunnittelee tulevan yritystoimintansa ennen sen varsinaista aloittamista. Suunnitelmassa kannattaa käydä liikeidea vielä kerran huolellisesti läpi: mitä tavaraa tai palvelua aiotaan myydä, ketkä kuuluvat yrityksen kohderyhmään, millainen markkinatilanne alalla on ja mikä on uuden yrityksen asema kilpaileviin yrityksiin nähden.

Yhtiömuoto tulee valita palvelemaan yrityksen yksilöllisiä tarpeita

Seuraavaksi on syytä kiinnittää huomiota yhtiömuodon valintaan. Yritystoimintaa voidaan harjoittaa monessa eri muodossa. Näitä muotoja ovat Suomessa yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta ja osakeyhtiö. Yhtiömuotoa valittaessa on hyvä miettiä eri vaihtoehtojen sopivuutta oman yrityksen tarpeisiin. Valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota eri yhtiömuotojen ominaispiirteisiin, kuten siihen, millainen vastuu omistajilla on yhtiön velvoitteista, millaiset vaikutusmahdollisuudet osakkailla on yhtiössä ja kuinka helposti yhtiöosuus on tarvittaessa muutettavissa rahaksi. Myös verotus vaihtelee eri yhtiömuotojen välillä. Jokaisella yrityksellä on omat yksilölliset piirteensä ja tarpeensa ja yritysmuoto tulisi valita siten, että se palvelee näitä tarpeita mahdollisimman hyvin.

Lainsäädännön rajoittavuus vaihtelee yhtiömuodoittain

Yhtiömuodon valinta vaikuttaa myös yrityksen omistajien sopimusvapauteen. Yhtiömuodot ovat lähtökohtaisesti vain perusmalleja, joiden puitteissa yrittäjät voivat oman sopimusvapautensa rajoissa vapaasti päättää, miten he omaa yritystoimintaansa harjoittavat. Kuitenkin etenkin osakeyhtiössä omistajien sopimusvapautta on rajoitettu pakottavalla lainsäädännöllä yhtiön velkojien ja vähemmistöosakkaiden suojaamiseksi.

Osa yritystoiminnasta vaatii rekisteröimistä tai lupaa

Kun yhtiömuoto ja yrityksen nimi on valittu ja yhtiön tai osuuskunnan perustamisasiakirjat on tehty, yhtiö voidaan rekisteröidä perustamisilmoituksella kaupparekisteriin. Osakeyhtiö syntyy vasta rekisteröinnin yhteydessä ja se on rekisteröitävä 3 kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta tai sen perustaminen raukeaa. Kaupparekisteri-ilmoituksen tekeminen onnistuu helposti netissä. Tässä vaiheessa viimeistään kannattaa myös tarkistaa, vaaditaanko suunniteltuun liiketoimintaan joitain erityisiä lupia, rekisteröintiä tai ilmoitusta jollekin viranomaisille. Osa yritystoiminnasta on nimittäin luvan-tai ilmoituksenvaraista Suomessa tai niiden harjoittaminen edellyttää yrittäjältä tiettyä ammattipätevyyttä, jota ilman toimintaa ei saa harjoittaa. Mitä aikaisemmin vaatimuksista ja säädöksistä ottaa selvää, sitä todennäköisimmin välttyy ikäviltä yllätyksiltä myöhemmin.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin