Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvon määrittäminen tulee yleensä ajankohtaiseksi yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Arvo määrittää sen, paljonko yrityksestä voisi esimerkiksi myynnin yhteydessä saada rahaa. Kysymys on ajankohtainen myös sukupolvenvaihdoksen lähestyessä, sillä verottaja käyttää yrityksen arvoa lahjaveron laskemisen perustana. Yrityksen arvon määrittäminen ei ole helppoa, sillä siihen vaikuttavat useat eri tekijät. Arvon määrittämistä helpottamaan onkin kehitetty lukuisia erilaisia laskelmamalleja. Näitä ovat muun muassa yrityksen substanssi-, kassavirta- ja vertailukauppa-arvot.

Lähtökohtainen ja selvin mittari yrityksen arvon määrittämiselle on vertailukauppa-arvo. Siinä yrityksen arvo määritellään vertaamalla sitä markkinoilla tapahtuneisiin vastaaviin yrityskauppoihin ja niissä maksettuihin kauppahintoihin. Ainut heikkous vertailukauppa-arvossa on se, että vastaavan yrityskaupan löytyminen on sattumankauppaa. Yritykset ovat yksilöllisiä ja yritysten kauppahintatietoja ei ole aina julkisesti saatavilla. Tämän vuoksi usein joudutaankin turvautumaan muihin laskentamalleihin.

Yrityksen substanssiarvo tarkoittaa yrityksen taseen mukaista nettoarvoa. Se saadaan arvostamalla yrityksen varat ja velat käypään arvoonsa ja vähentämällä ne toisistaan. Jos velat ovat varoja suuremmat, yrityksen substanssiarvo on nolla. Arvo lasketaan pääsääntöisesti viimeksi päättyneen tilikauden taseen mukaan. Tasetta tulee kuitenkin tarvittaessa oikaista vastaamaan laskentahetken tilannetta. Omaisuuserien arvostamiseen saa ohjeistusta verohallinnolta. Substanssiarvo kertoo siis yrityksen omaisuuden sen hetkisen arvon. Myyntihintana substanssiarvoa käytetään tämän vuoksi vain harvoin, sillä ostaja ostaa yritysomaisuuden lisäksi myös yritystoiminnan. Kahdella yrityksellä voikin olla täsmälleen sama laskennallinen substanssiarvo, vaikka tuotto-odotukset ja henkilöstörakenne poikkeaisivat täysin toisistaan. Substanssiarvoa voidaankin pitää lähinnä hyvänä pohjahintana yritykselle.

Tuottoarvolla tarkoitetaan yrityksen tulevaisuuden tuottojen arvon laskemista. Laskemisen pohjana käytetään yhtiön tilinpäätöksiä ja arvioidaan tulevaisuuden tuottoja niiden pohjalta. Nyrkkisääntönä on yleensä pidetty, että yrityksen ostajan pitää pystyä maksamaan kauppahinta 2-5 vuoden tuotoilla. Ostajan ei ole mielekästä tarjota yrityksestä enempää, kuin mitä yritys tulee parissa vuodessa tuottamaan ottaen huomioon yrityksen vaatiman työmäärän ja tarpeelliset investoinnit. Muuten yrityksen pyörittäminen tulevaisuudessa voi kaatua liian raskaan velkataakkaan vuoksi.

Tavallisesti tuottoarvon määrittämisessä käytetään kolmen viimeisimmän tilikauden kirjanpitolain mukaan laadittuja tuloslaskelmien mukaisia tuloksi. Tästä voidaan kuitenkin tarvittaessa poiketa. Osatilikaudelta laadittujen tilinpäätösten mukaisia tuloksia ei kuitenkaan voida käyttää tuottoarvoa laskettaessa. Arvoa laskettaessa tilikauden tulosta tulee oikaista poistamalla siitä satunnaiset erät, kuten konserniavustukset, sekä tilinpäätössiirrot sekä yrittäjän laskennalliset palkkakustannukset. Lopuksi laskelmasta käytetyistä tuloksista lasketaan keskiarvo, joka pääomitetaan käyttämällä yleensä 15% korkokantaa. Jos yhtiön vuositulosten keskiarvo on negatiivinen, tuottoarvoksi merkitään nolla.

Esimerkki tuottoarvon laskemisesta: A Oy:n 3 viimeisimmän tilinpäätöksen osoittamat tulokset korjattuina satunnaisilla erillä, tilinpäätössiirroilla ja tuloveron oikaisuilla ovat: 2012 = 10.000 euroa, 2013 = 15.000 euroa ja 2014 = 20. 000 euroa. A Oy:n vuositulosten keskiarvo on siis 15.000 euroa. Tämä tulosten keskiarvo pääomitetaan käyttämällä 15% korkokantaa. A Oy:n tuottoarvoksi saadaan tällöin 15.000/0,15= 100.000 euroa.

Yrityksen käypä arvo voidaan laskea substanssi- ja tuottoarvon perusteella siten, että tuottoarvon ollessa substanssiarvoa suurempi, käypä arvo katsotaan olevan tuotto- ja substanssiarvon keskiarvo. Jos taas substanssiarvo on tuottoarvoa suurempi tai yhtä suuri sen kanssa, käypänä arvona käytetään yhtiön substanssiarvoa. Tämä on kuitenkin vain lähtökohta ja oikea painotus riippuu yrityksen ominaispiirteistä ja toimialasta.

Esimerkki käyvän arvon laskemisesta substanssi- ja tuottoarvon pohjalta: Yhtiön substanssiarvo on 50.000 euroa ja yhtiön tuottoarvo on 100.000 euroa. Yhtiön käypä arvo on näin ollen (50.000+100.000)/2= 75.000 euroa.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin