Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvauksen hakeminen ja sen määrästä sopiminen on yleinen tilanne käyttää lakimiestä. Vahingonkorvausoikeudessa on kyse haitallisten seurausten jakamisesta kärsijän ja vahingon aiheuttajan välillä. Yleisimmät korvattavat vahingot ovat omaisuus- ja henkilövahinkoja, mutta myös taloudelliset vahingot voidaan korvata. Vahingonkorvauksen määräytyminen vaihtelee riippuen siitä, syntyikö vahinko sopimussuhteessa, työsuhteessa, sopimussuhteen ulkopuolella tai rikoksella.

Mihin vahingonkorvaus perustuu?

Sopimuksen ulkoisista vahingonkorvauksista säädetään vahingonkorvauslaissa. Työsuhdetta, sopimussuhdetta ja rikoksia koskevat omat lakinsa ja säännöksensä vahingonkorvauslaissa. Lyhyesti sanottuna työsuhteessa työntekijän vastuuta on rajoitettu, ja työnantajan vastuuta on laajennettu koskemaan myös alaistensa työssä aiheuttamiaan vahinkoja. Sopimussuhteessa vahingonkorvaus liittyy sopimusrikkomukseen, ja rikosasioissa rikoksella aiheutettuun vahinkoon.

Mitä ja kuinka paljon vahinkoja korvataan?

Korvattavat vahingot riippuvat tilanteesta, mutta yleisesti korvattavaksi tulevat henkilövahingot sekä omaisuusvahingot. Myös taloudelliset vahingot, kuten saamatta jäänyt tulo, voidaan tietyissä tilanteissa määrätä korvattavaksi. Lähtökohtana Suomen vahingonkorvausoikeudessa on täyden korvauksen periaate. Sopimukseen perustuvissa vahingonkorvaustilanteissa on usein tästä periaatteesta poikettu, ja sopimuksella rajoitettu mahdollista täyttä vahigonkorvausta. Tästä esimerkkinä on esim. vakuutusten rajoitusehdot.

Lakimies voi auttaa vahingonkorvausasiassa

Ammattimainen lakimies helpottaa molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämistä konfliktitilanteessa ja pystyy ulkopuolisena asiantuntijana rauhoittamaan mahdollisesti kiistaista tilannetta. Tällöin asiasta saattaa olla mahdollista saavuttaa sovintoratkaisu, joka on yleensä molemmille osapuolille parempi vaihtoehto.

Vahingonkorvausten hakeminen oikeusteitse on prosessi, jolle lakimiesten on usein vaikea arvioida kiinteää hintaa. Menettelytavat vaihtelevat eri tilanteissa, joten on oleellista kertoa tarjouspyynnössä tarkasti, mikä vahinko on syntynyt ja millaisissa olosuhteissa kyseinen vahinko tapahtui.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin