Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Ulosoton hakeminen

Ulosottoa edeltää ulosottokelpoisen päätöksen hakeminen tuomioistuimelta

Yksityinen velkoja voi hakea ulosottoa saatuaan tuomioistuimelta hyväksyvän päätöksen velan olemassaolosta, ellei kyseessä ole asia, jossa päätöstä ei tarvita. Yleensä tuomioistuimen päätös kuitenkin tarvitaan. Elatusapujen ulosottoperintää voidaan kuitenkin hakea myös sosiaalilautakunnan vahvistaman elatussopimuksen perusteella. Myöskään verojen ja muutamien muiden julkisoikeudellisten maksujen ulosmittaamiseksi ei tarvitse oikeuden päätöstä. Ulosotolla ei tarkoiteta vain rahasaatavien pidättämistä velallisen palkasta, vaan tuomioistuimen ulosottokelpoinen päätös tarvitaan myös ennen kuin voidaan suorittaa esimerkiksi häätö, takavarikko tai lapsen tapaamisoikeutta koskevan toimen täytäntöönpano.

Ulosottohakemus toimitetaan ulosottomiehelle

Ulosottoa haetaan ulosottohakemuksella, joka on toimitettava liitteineen velallisen asuin- tai kotipaikan ulosottomiehelle. Hakemus voidaan toimittaa joko henkilökohtaisesti, postitse, sähköisesti tai esimerkiksi lähettiä käyttämällä. Jos hakemus perustuu tuomioistuimen tuomioon, joka löytyy tuomiorekisteristä, ulosottoa voidaan hakea myös oikeushallinnon sähköisessä asiointipalvelussa.

Hakemus kannattaa laatia huolella

Hakemuksessa tulee olla:

  • Velkojan nimi, henkilötunnus, osoite ja tilinumero
  • Velallisen nimi ja osoite
  • Velka, joka halutaan periä sekä koron alkamispäivä
  • Niiden velallisten nimet, joilta velkaa vaaditaan perittäväksi, jos velasta vastaa useampi henkilö
  • Ilmoitus suppean ulosoton hakemisesta, jos velkoja näin haluaa
  • Liitettynä tuomioistuimen päätös tai muu ulosottoon oikeuttava asiakirja joko alkuperäisenä tai tuomioistuimen virallisesti oikeaksi todistamana jäljennöksenä Tämä ei kuitenkaan päde silloin, kun tuomio löytyy sähköisestä tuomiorekisteristä
  • Liitettynä velkakirja, vekseli tai shekki alkuperäisenä, jos saaminen perustuu sellaiseen
  • Allekirjoitus

Ulosottomies toimittaa hakemuksen käräjäoikeuden kansliaan.

Ulosottoa voidaan hakea muutoksenhaku käsittelystä huolimatta

Ulosottoa voidaan yleensä hakea jo käräjäoikeuden antaman päätöksen nojalla, vaikka siihen olisikin haettu valittamalla muutosta. Tällöin ulosottotoimenpiteitä ei kuitenkaan saateta loppuun ennen kuin lopullinen päätös tuomioistuimelta on saatu, ellei velkoja anna ulosottoon vakuutta tilitettyjen rahojen takaisinmaksamiseksi siinä tapauksessa, että tuomioistuimen päätös onkin muutoksenhaun seurauksena velkojan vastainen. Jos tällainen vakuus asetetaan, ulosottoviranomainen saa suorittaa ulosoton loppuun asti muutoksenhausta huolimatta. Muussa tapauksessa ulosotossa kertyneet varat tilitetään velkojalle vasta tuomioistuimen ratkaisun tullessa lainvoimaiseksi.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin