Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Tekijänoikeus

Tekijänoikeus suojaa teoksia ilman erillistä hakemusta

Tekijänoikeudesta säädetään tekijänoikeuslaissa. Tekijänoikeudella tarkoitetaan tekijän lakisääteistä oikeutta kirjalliseen tai taiteelliseen teokseensa. Tekijänoikeutta ei tarvitse erikseen hakea, toisin kuin eräitä muita immateriaalioikeuksia. Tekijänoikeus saa suojaa heti, kun teos on luotu. Tekijänoikeus on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymisestä.

Tekijänoikeus suojaa ensisijaisesti yksityishenkilöitä

Tekijänoikeus syntyy aina luonnolliselle henkilölle. Yhteisöt ja yritykset voivat saada tekijänoikeussuojaa vain alkuperäisiltä tekijöiltä siirtyneiden oikeuksien perusteella. Tietyillä aloilla työsopimukseen saatetaan sisällyttää ehto, joka koskee työsuhteessa syntyneiden tekijänoikeuksien siirtymistä työnantajalle.

Tekijänoikeussuoja edellyttää ainutlaatuisuutta

Teos on tekijänsä henkisen luomistyön tulos. Jotta teos saa tekijänoikeussuojan, tulee sen olla riittävän omaperäinen ja itsenäinen. Omaperäisyydelle ja itsenäisyydelle ei ole laissa asetettu laadullisia vaatimuksia. Tuote, joka on syntynyt puhtaasti mekaanisen työn tuloksena tai kopioimalla, ei voi saada tekijänoikeussuojaa. Teoksia voivat olla mm. sävellykset, kirjalliset ja suulliset esitykset, raportit ja esitteet, valokuvat, tietokoneohjelmat, tietokannat, kartat, näytelmät, elokuvat, koreografiat, piirustukset, maalaukset tai rakennukset.

Tekijänoikeus suojaa ilmaisua tai ulkomuotoa

Tekijänoikeudella suojataan teoksen ulkomuotoa tai tapaa ilmaista jokin ajatus tai asia. Teoksen käyttötarkoituksella ei ole merkitystä tekijänoikeussuojan kannalta. Suojaa ei anneta teoksen sisältämälle idealle, tiedolle tai rakenteelle, joten ne ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

Taiteilija saa määrätä kaupallisesta käytöstä

Tekijänoikeus muodostaa haltijalleen yksinoikeuden määrätä teoksen käytöstä. Yksinoikeuden nojalla haltija pystyy hyödyntämään teosta taloudellisesti.Tekijänoikeuden haltijalla on oikeus päättää teoksen julkaisemisesta, muokkaamisesta, kopioimisesta ja muista käyttötarkoituksista. Muut eivät pääsääntöisesti saa käyttää teosta taloudellisesti hyväkseen ilman tekijän suostumusta.

Taloudellisten oikeuksien lisäksi tekijällä on myös moraalisia oikeuksia. Näitä ovat muun muassa isyysoikeus eli tekijän nimen ilmoittaminen teosta käytettäessä ja kunnioittamisoikeus eli teoksen muuntelukielto siten, että muuntamisella loukattaisiin tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omaperäisyyttä.

Teoksen julkaisu rajoittaa tekijänoikeuksia

Kun teos julkaistaan tai julkistetaan, tekijän yksinoikeus kapenee. Tekijänoikeuslaissa on useita poikkeuksia tekijän yksinoikeudesta. Näitä kutsutaan tekijänoikeuden rajoituksiksi. Julkistamisella tarkoitetaan teoksen saattamista luvallisesti yleisön saataviin. Teos on julkaistu esim. silloin, kun sen kappaleita tekijän suostumuksella on saatettu kauppaan tai muutoin levitetty yleisön keskuuteen. Rajoituksia tekijänoikeuksiin ovat mm. oikeus kopioida yksityiseen käyttöön (ei koske ohjelmistoja), oikeus kopioida esim. sairaaloissa ja vanhainkodeissa esitysajan siirtämiseksi sekä oikeus kopioida yhteisöissä lyhytaikaisesti tiedotuskäyttöä varten.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin