Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Takaajan asemasta

Takauksella otetaan vastuu toisen velasta

Takauksella tarkoitetaan sitoumusta vastata toisen henkilön velasta. Takaaja sitoutuu takaussopimuksella suorittamaan velan silloin, kun alkuperäinen velallinen ei itse pysty suorittamaan velkaa. Takaussitoumus voidaan kuitenkin solmia erilaisilla ehdoilla, joilla pystytään vaikuttamaan takauksen laajuuteen, eli siihen, mitkä velat sen piiriin tulevat, sekä takaajan maksuvelvollisuuteen. Tämän vuoksi takaussopimus tulee aina laatia huolellisesti ikävien yllätysten välttämiseksi.

Takauksen periminen vaihtelee eri takaus lajien välillä

Takauksia on kolmea eri lajia. Velkojan mahdollisuudet periä velkaa takaajalta riippuvat valitusta takauslajista.

Omavelkainen takaus on takaus, jossa takaaja vastaa tietystä velasta kuten vastaisi omasta velastaan, eli samoin ehdoin kuin päävelallinenkin. Päävelallisella tarkoitetaan velan alunperin ottanutta henkilöä. Velkoja voi periä omavelkaisen takauksen johdota velan takaajalta heti sen eräännyttyä. Velkojan ei tarvitse ensin periä velkaa päävelalliselta eikä hänen tarvitse olla maksukyvytön.

Toissijaisessa takauksessa takaaja vastaa velasta vain, jos suoritusta ei saada ensin päävelalliselta. Takaajan puoleen voidaan kääntyä vasta sitten, kun velka on erääntyyt maksettavaksi ja päävelallinen on todettu maksukyvyttömäksi esimerkiksi ulosotossa.

Täytetakauksessa velasta on ennen takausta annettu pantti. Takaajalta velkaa voidaan periä vasta sen jälkeen, kun velkoja on realisoinut pantin eikä saatu summa ole kattanut koko jäljellä olevaa velkaa. Täytetakauksen käyttäminen on tyypillistä esimerkiksi asuntolainoissa, jolloin lainan panttina on kyseinen asunto.

Takausvelka päättyy samanaikaisesti päävelan kanssa

Lähtökohtaisesti takausvastuu päättyy samanaikaisesti päävelan kanssa, koska sopimus päävelasta on takausvastuun perustana . Velka päättyy, kun se on maksettu tai se on vanhentunut. Samoin takausvastuu päättyy, jos velkoja vapauttaa päävelallisen velasta. Tähän poikkeuksen muodostaa kuitenkin päävelallisen saama yksityishenkilön velkajärjestely. Tällöin takaaja jää vastaamaan siitä loppuvelasta, jota päävelallinen ei saa maksuohjelmassaan maksettua.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin