Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Sukupolvenvaihdos ja verotus

Sukupolvenvaihdokseen tulee varautua ajoissa

Sukupolvenvaihdoksessa yritys tai maatila siirtyy sukupolvelta toiselle. Usein luovutus tapahtuu perheen sisällä lapsille tai muille lähiomaisille. Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa yrityksen kaupalla, lahjoittamalla tai osaksi kauppana ja osaksi lahjana. Usein sukupolvenvaihdos on pitkä prosessi, johon tulee valmistautua jo vuosia ennen vanhan yrittäjän eläköitymistä, jotta verotukselliset seuraukset saadaan minimoitua ja jatkajan tietotaito saadaan riittävällä tasolle yrityksen johtamista varten. Moniulotteisesta juridiikasta huolimatta sukupolvenvaihdoksista on joskus sanottu, että 5% prosessista on juridiikkaa ja loput osapuolten näkemysten yhteensovittamista. Tällä tarkoitetaan esim. jatkajan luopumisen vaikeuteen, yritystoiminnan järjestämiseen ja molempia osapuolia tyydyttävän kauppahinnan sopimiseen liittyviä haasteita.

Yrityksen kauppa voidaan toteuttaa monella eri tavalla

Jatkaja voi ostaa koko yrityksen osakekaupalla tai ainoastaan yrityksen liiketoiminnan liiketoimintakaupalla. Jakautuminen on usein järkevä ratkaisu, koska tällöin yrityksestä voidaan erottaa kalliita kiinteistöjä, sekä muuta omaisuutta jolloin kaupan kohteena on ainoastaan liiketoiminnan ydintoiminnot. Samalla varmistetaan luopujalle kohtuullinen elintaso esim. kiinteistöistä maksettavien vuokrien muodossa. Merkittävänä erona edellämainittujen kesken on, että osakekaupassa luopuja myy koko yrityksen ja liiketoimintakaupassa yritys myy osan itsestään. Eli vastaavasti veroseuraamukset kohdistuvat joko yrityksen omistajalle tai yritykselle.

Vaihtoehtona myös on, että jatkaja hiljalleen sijoittaa yhtiöön ja sitä kautta kasvattaa omistustaan yhtiössä. Tosiasiallisesti tämä voi tapahtua siten, että vanhemmat hiljalleen lahjoittavat jatkajalle yhtiötä, jolloin saadaan kevennettyä sukupolvenvaihdoksen verotusta.

Yrityskauppa edellyttää usein erilaisen yritysjärjestelyjä, joista yleisin lienee jakautuminen, jossa yritys jakautuu esim. kiinteistöt omistavaan ja liiketoimintaa harjoittavaan yritykseen.

Luovutusvoitto, hankintameno ja huojennus myyjän tuloverotuksessa

Yrityksen myyjän, eli luopujan, tulee maksaa luovutusvoitosta pääomatuloveroa. Luovutusvoitto lasketaan siten, että kauppahinnasta vähennetään joko hankintameno-olettama tai todellinen hankintameno, joka muodostuu omaisuuden poistamattoman hankintamenon ja voiton hankkimisesta aiheutuneiden menojen yhteismäärästä.

Hankintameno-olettama on 20 %, jos osakkeet on omistettu alle 10 vuotta ja muutoin 40 %. Hankintameno-olettamaa käytetään siis silloin, kun todellinen hankintameno myyntikuluineen on pienempi kuin käytettävä hankintameno- olettama.

Lahjaksi saadun omaisuuden hankintamenoksi katsotaan perintö- ja lahjaverotuksessa käytetty verotusarvo. Lahjaksi saadun omaisuuden hankintameno lasketaan kuitenkin lahjoittajan hankintamenosta, jos lahjansaaja luovuttaa saamansa omaisuuden ennen kuin lahjoituksesta on kulunut yksi vuosi.

Luopuja voi saada täyden huojennuksen myyntivoittoverotuksesta, jos:

  1. kaupan kohteena on vähintään 10% yrityksestä
  2. saaja on lähiomainen; ja
  3. omaisuus on ollut 10 vuotta luovuttajan tai luovuttajalle lahjoittaneen henkilön hallussa.

Kaikkien edellytysten tulee täyttyä samanaikaisesti. Lähiomainen voi olla luovuttajan lapsi, lapsen rintaperillinen, luovuttajan sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli. Verovapaus on mahdollista myös, jos saajana on joku näistä ja hänen puolisonsa yhdessä.

Huojennus jatkajan lahja- tai perintöverotuksessa

Yritystoiminnan jatkaja voi olla oikeutettu huojennukseen lahja- tai perintöverosta tiettyjen edellytysten täyttyessä. Huojennus on taloudellisesti hyvin merkittävä.

Huojennuksen saamisen edellytyksiä ovat:

  • Huojennusta tulee vaatia ennen verotuksen toimittamista
  • Yritystoimintaa tulee jatkaa luovutuksen jälkeen
  • Luovutuksen kohteena tulee olla yritys tai vähintään 10 % yrityksen osakkeista
  • Huojennettavan veron tulee olla vähintään 850 €

Lahjaveron huojennuksen osalta on merkittävää, että huojennuksen saajan ei tarvitse olla luopujan lähiomainen.

Jatkaja saa täyden huojennuksen lahjaverosta, jos tämä maksaa vastiketta yli 50 % käyvästä hinnasta. Jos vastiketta ei makseta tai sitä maksetaan korkeintaan 50 %, tulee erotuksen osalta lahjavero suoritettavaksi. Tähän lahjaveroon voi jatkaja saada huojennuksen.

Huojennus lasketaan siten, että verotettava omaisuus arvostetaan 40 % omaisuuden verotusarvosta. Verotusarvo on usein alempi kuin omaisuuden käypä arvo. Näin ollen huojennuksen suuruus voi olla jopa yli 60%.

Lahjanluonteinen kauppa on helppo molempien hyväksyä

Lahjanluonteinen kauppa tarjoaa vaihtoehdon, jossa sekä jatkaja, että luopuja joutuvat hieman tinkimään omista vaatimuksistaan kompromissin löytämiseksi. Luopuja saa korvauksen elämäntyöstään, mutta kuitenkin jatkaja saa ostaa yrityksen käypää hintaa edullisemmin. Sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa haastavaa on asettaa kauppahinta sellaiselle tasolle, että luopuja suostuu kauppaan, mutta samalla huolehditaan ettei jatkajaan kohdistuvat rahoitusvaatimukset ole kohtuuttomia. Suhteettoman korkeat lainan lyhennykset voivat koitua nuorelle yrittäjälle kohtalokkaiksi.

Lahjanluonteinen kauppa on myös verotuksellisesti edullinen vaihtoehto. Jos vastiketta maksetaan yli 50 %, on luovutus lahjaverosta vapaa jatkajalle. Luovutus jaetaan kauppaan ja lahjaan maksetun vastikkeen suuruuden perusteella, josta myyjä maksaa myyntivoittoveroa kaupan osalta. Ostajan hankintamenosta huomioidaan kaupan osuutta vastaava osa luovutusvoittoveroa määrittäessä.

Luovutuksen tapahtuessa perheen sisällä on mahdollista saavuttaa sekä lahjaverosta, että luovutusvoittoverosta vapaa sukupolvenvaihdos. Tämä edellyttää, että vastiketta maksetaan yli 50 % ja että luovutus tapahtuu lapselle tai sisarelle.

Äiti on ostanut maatilan 50 000 €:lla. Maatilan käypä arvo nykyään on 200 000 €. Äiti myy maatilan tyttärelleen 120 000 €:lla. Vastike on yli 50 % käyvästä hinnasta, joten tyttären ei tarvitse maksaa lahjaveroa. Luovutuksesta 60 % on vastikkeellista, eli äidin hankintameno on 0,6 x 50 000 = 30 000 € ja luovutusvoitto 120 000 - 30 000 = 90 000 €. Luovutusvoitto on kuitenkin verovapaa, koska luovutus tapahtuu lähiomaiselle ja äiti on omistanut maatilan yli 10 vuotta.

Muiden lasten huomioiminen perinnönjaossa

Sukupolvenvaihdoksessa jatkajaksi tulee yleensä vain yksi lapsi. Tällöin useimmiten halutaan muut lapset ottaa huomioon, kun arvokas yritys on siirtymässä vain yhden lapsen omistukseen. Yleensä vanhemmat haluavat huolehtia lasten tasapuolisesta kohtelusta ja reiluus on tärkeää myös perheen sisäisten riitojen välttämiseksi.

Muut lapset voidaan huomioida määräämällä, että yritysomaisuutta tulee kohdella ennakkoperintönä, jolloin se huomioidaan luopujan perinnönjaossa jatkajan perintöosuutta pienentävänä seikkana.

Joissakin yrityksissä voi olla mahdollista erottaa esim. yrityksen kiinteistöt erilliseksi yhtiöksi, joka voidaan siirtää sisaruksille, jolloin saadaan siirrettyä yritystoimintaan liittyvää omaisuutta muille lapsille siten, että yrityksen päätäntävalta kuitenkin tulee jatkajalle kokonaisuudessaan.

Sukupolvenvaihdoksen rahoitus saattaa rasittaa jatkajaa kohtuuttoman paljon

Luopuja yleensä haluaa saada mahdollisimman korkean korvauksen rakkaasta yrityksestään. Täysimääräinen korvaus kuitenkin saattaa johtaa kohtuuttomiin korkokuluihin jatkajalle, jolloin talousongelmat saattavat estää yritystoiminnan menestyksekkään jatkamisen. Onkin äärimmäisen tärkeää tehdä tarkat laskelmat lainanhoitokustannuksista käyttäen realistisia arvioita yrityksen taloustilanteesta. Ääriesimerkkinä voi miettiä, kestääkö jatkajan talous, kun korkotaso nousee 7 %:iin samalla kun yrityksen liikevoitto heikkenee.

Yksi mahdollisuus keventää jatkajaan kohdistuvaa taloudellista taakkaa on jättää osa kauppahinnasta velaksi myyjälle. Tällöin voidaan heikkoihin suhdanteisiin reagoida perheen sisällä perimällä pienempää korkoa tai myöntämällä jatkajalle lisää maksuaikaa.

Lakimies auttaa sukupolvenvaihdoksessa

Yritysjärjestelyt ovat usein taloudellisesti merkittäviä ja juridisesti moniportaisia vaikeita prosesseja, joissa lakimiehen apu on korvaamattoman tärkeätä. Sukupolvenvaihdoksissa monimutkaiset huojennussäännökset, lukuisat eri toimintavaihtoehdot ja perheen sisäiset suhteet lisäävät prosessin haastavuutta entisestään.

Lakimieheen kannattaa ottaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteyttä, jotta yritysjärjestelyihin voidaan varautua ajoissa ja täten keventää verotusta sekä muodostaa mahdollista ostajaa ajatellen mahdollisimman houkuttelevia taloudellisia yksikköjä.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin