Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Sopimusvastuu

Sopimusvastuu suojelee sopimusrikkomuksen aiheuttamilta vahingoilta

Sopimusvastuulla tarkoitetaan sopimuskumppanille aiheutettujen vahinkojen korvaamista tilanteessa, jossa sopimuskumppanille syntyy vahinkoa sopimusrikkomuksen seurauksena. Vastuu vahinkojen korvaamisesta perustuu osapuolten väliseen sopimukseen. Perusajatuksena sopimusoikeudessa on sopimusten sitovuuden periaate eli se, että sopimukset on pidettävä. Sopimuksesta ei voi vapautua vetoamalla sopimuksen laatimisen jälkeen ilmaantuneeseen esteeseen tai siihen, ettei vaan haluakaan enää noudattaa sopimusta.

Sopimuskumppanille aiheutunut vahinko tulee ensisijaisesti korjata

Vahingonkorvauksessa pääsääntönä on täyden korvauksen periaate. Sopimussuhteissa vahingot syntyvät yleensä siksi, että jompikumpi jättää oman osuutensa kokonaan täyttämättä, täyttää sen virheellisesti vtai myöhässä. Tällaisen rikkomuksen syntyessä on ensin selvitettävä, onko mahdollista korjata tilanne niin, ettei sopimuskumppanille synny ollenkaan vahinkoa tai että sitä syntyy mahdollisimman vähän. Esimerkiksi jos on sovittu tietyn työn tekemisestä, tulee se tehdä loppuun mikäli se vain on mahdollista. Lähtökohtana on siis sopimuskumppanin saattaminen sellaiseen varallisuusasemaan, johon hän olisi päässyt, jos sopimus olisi täytetty oikein. Jos tilanteen korjaaminen ei ole täydellisesti mahdollista, tulee kyseeseen hinnanalennus, vahingonkorvaus ja mahdollisesti sopimuksen purkaminen.

Syntyvä vahinko tulisi pyrkiä minimoimaan

Sopimusrikkomuksen aiheuttamat vahingot jaetaan välittömiin ja välillisiin vahinkoihin. Välittömiä vahinkoja ovat suorassa syy-seuraus yhteydessä tehtyyn sopimusrikkomukseen. Lähtökohtana on, että ainakin tällaiset vahingot tulisi korvata sopimuskumppanille. Välillisiä vahinkoja ovat esimerkiksi menetetyt voitot. Vahinkoa kärsivällä sopimusosapuolella on velvollisuus mahollisuuksiensa mukaisesti rajoittaa kärsimäänsä vahinkoa esimerkiksi hankkimalla tilaamansa raaka-aine muualta. Jos tällaisiin vahinkoa rajoittaviin toimiin ei olla ryhdytty, voi vahingonkorvaus tulla alennetuksi sen vuoksi. Lisäksi vahingonkorvausta voidaan sovitella tietyissä tilanteissa.

Sopimusehdoilla on mahdollista varautua sopimusrikkomuksiin

Vahingonkorvaukseen voidaan vaikuttaa sopimuskumppaneiden tekemällä sopimuksella. Sopimukseen on nimittäin mahdollista liittää ehto sopimussakosta, joka tulee maksettavaksi, jos jompikumpi sopimuspuoli rikkoo sopimusta. Tällaisen ehdon ollessa sopimuksessa ei välttämättä ole tarpeen vaatia erillistä vahingonkorvausta eikä välittää välillisistä ja välittömistä vahingoista. Lisäksi voidaan sopia rahamääräisestä katosta vahingonkorvaukselle. Force majeure-lauseke on myös yleinen ehto, jonka tarkoituksena on estää vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen tilanteissa, joissa sopimusvelvoitteen suorittaminen estyy ylivoimaisen esteen, kuten maanjäristyksen tai sotatilan vuoksi. Tällaisilla erilaisilla ehdoilla yritys voi etukäteen varautua sopimusrikkomusten seurauksiin ja turvata selustansa, mutta myös varmistaa, ettei oma vahingonkorvausvelvollisuus muodostu liian suureksi taakaksi.

Lakimies voi auttaa vahingonkorvausasiassa

Ammattimainen lakimies helpottaa molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämistä konfliktitilanteessa ja pystyy ulkopuolisena asiantuntijana rauhoittamaan mahdollisesti kiistaista tilannetta. Tällöin asiasta saattaa olla mahdollista saavuttaa sovintoratkaisu, joka on yleensä molemmille osapuolille parempi vaihtoehto. Lakimies voi auttaa jo sopimusvaiheessa ehtojen muotoilemisessa ja varmistaa näin, ettei yllättäviä korvaustilanteita pääse syntymään.

Vahingonkorvausten hakeminen oikeusteitse on prosessi, jolle lakimiesten on usein vaikea arvioida kiinteää hintaa. Menettelytavat vaihtelevat eri tilanteissa, joten on oleellista kertoa tarjouspyynnössä tarkasti, mikä vahinko on syntynyt ja millaisissa olosuhteissa kyseinen vahinko tapahtui.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin