Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Perinnän kulut

Velallinen maksaa perinnästä aiheutuvat kulut

Perintälain mukaan velallinen on velvollinen korvaamaan velkojalle perinnästä johtuvat kohtuulliset kulut riippumatta siitä, periikö hän velan itse vai käyttääkö hän perintäyhtiötä laskun perimiseen.

Mitä kuluja perinnästä syntyy?

Perintäkulujen määrä riippuu kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä, kuinka pitkälle perintä etenee ja toiseksi siitä, minkä kokoisesta ja tyyppisestä laskusta alunperin on ollut kysymys. Kulut muodostuvat vapaaehtoisessa perinnässä muun muassa osoite-ja luottotietojen tarkistamisesta, asiakaspalvelusta, kirjeiden tulostamisesta ja lähettämisestä, maksusuunnitelmien tekemisestä sekä maksujen seurannasta ja käsittelystä. Lisäksi syntyy oikeudenkäyntikuluja, jos asia etenee oikeudelliseen perintään asti. Näille perinnän kuluille on laissa määritelty enimmäismäärät, joita velalliselta voidaan laskuttaa.

Vapaaehtoisen perinnän kulut

Maksumuistutus on velkojan lähettämä muistutus laskun erääntymisestä ennen varsinaisia perintätoimi, enintään 5€ / muistutus.

Maksuvaatimus on maksukehoituskirje, jonka perintäyhtiö lähettää maksumuistutuksen jälkeen. Maksuvaatimuksesta selviää velkojan ja perintäyhtiön nimi ja yhteystiedot, velvoite tai sopimus, johon velka perustuu, velan pääoma, korko, viivästyskorko ja perintäkulut eriteltyinä, tilisiirtotiedot sekä mahdollisuus esittää huomautuksia velan määrästä tai perusteista

Lain mukaan yhdestä kirjallisesta maksuvaatimuksesta voi laskuttaa enintään:

  • 14 €, jos lasku on enintään 100 € tai suoraan ulosottokelpoinen
  • 24 €, jos lasku on yli 100 €, mutta enintään 1000 €
  • 50 €, jos lasku on yli 1000 €

Seuraavasta maksuvaatimuksesta saa vaatia puolet ensimmäisen vaatimuksen enimmäismäärästä.

Saman velan vapaaehtoisesta perinnästä saa vaatia kuluja enintään:

  • 51 €, jos lasku on suoraan ulosottokelpoinen
  • 60 €, jos lasku on enintään 100 €
  • 120 €, jos lasku on yli 100 € mutta enintään 1000 €
  • 210 €, jos lasku on yli 1000 €

Enimmäismäärän voi kuitenkin ylittää silloin, kun velan periminen on ollut poikkeuksellisen hankalaa ja suoritetut perintätoimet eivät ole olleet suhteettomia, kun otetaan huomioon perittävän laskun suuruus.

Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäyntikulut määräytyvät saatavan suuruuden ja tehtävän työmäärän mukaisesti. Kulut tarkastetaan vuosittain oikeusministeriön asetuksella ja kattavat niin avustajan palkkion kuin velkojalle syntyneet kulut. Kiinteisiin kuluihin voidaan velkojan vaatiessa lisätä velkojan tuomioistuimelle maksama oikeudenkäyntimaksu, joka on 60/80 € riippuen siitä, onko haastehakemusta koskevat tiedot toimitettu tuomioistuimelle sähköisenä vai paperisena. On hyvä huomata, että kiinteät oikeudenkäyntikulut koskevat vain riidattomien velkomusasioiden käsittelyä. Jos velan suuruudesta tai perusteesta on erimielisyyttä ja asia käsitellään tuomioistuimessa tavallisena riita-asiana, saattavat oikeudenkäyntikustannukset moninkertaistua.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin