Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Osuuskunta: Perustaminen ja lopettaminen

Osuuskunnan tarkoitus on tukea jäsentensä taloudenpitoa tai elinkeinoa

Osuuskunta on yksi yhtiömuodoista. Sille tyypillisin piirre on muista yhtiöistä poikkeava tarkoitus. Osuuskunnan tarkoitus ei nimittäin lähtökohtaisesti ole voiton tuottaminen omistajilleen, vaan jäsenistönsä taloudenpidon tai elinkeinon tukeminen harjoittamalla taloudellista toimintaa siten, että osuuskunnan jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita. Toiminnan tarkoituksesta voidaan kuitenkin määrätä toisin osuuskunnan säännöissä. Suomen suurimpia osuuskuntia ovat Osuuskaupat ja Osuuspankki.

Osuuskunta on itsenäinen oikeushenkilö

Osuuskunnalla on täydellinen oikeushenkilöllisyys. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että osuuskunnalla voi olla omia oikeuksia ja velvollisuuksia ja se voi itsenäisesti määrätä niistä. Osuuskunta voi esimerkiksi solmia itseään sitovia sopimuksia ja muutenkin toimia kuten yksityishenkilö. Osuuskunta voi itsenäisesti vastata ja olla kantajana tuomioistuimessa sekä omistaa ja hallita omaisuutta. Tästä täydestä oikeushenkilöllisyydestä seuraa se, etteivät osuuskunnan jäsenet ole lainkaan henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan velvoitteista. Tässä mielessä osuuskuntaa voi verrata osakeyhtiöön.

Osuuskunta perustuu jäsenyyteen

Osuuskunnalla ei ole kiinteää osuuspääomaa, kuten osakeyhtiössä, vaan se vaihtelee jäsenmäärän mukaan. Jäsenet ovat velvollisia maksamaan osuuskunnan säännöissä määrätyn osuusmaksun liittyessään osuuskunnan jäseniksi. Osuuskunta on luonteeltaan hyvin samantapainen yhdistysten kanssa; se perustuu jäsenyyteen, ei omistukseen. Jäsenyyttä on haettava osuuskunnan sääntöjen mukaisessa menettelyssä ja jäsenyys on korostetun henkilökohtainen. Jäsenyyttä ei siis voi siirtää eteenpäin esimerkiksi myymällä. Jäseneksi voi lähtökohtaisesti liittyä kuka tahansa, mutta osuuskunta voi rajoittaa tätä oikeutta säänöissään. Jäseneksi hyväksymisestä päättää osuuskunnan hallitus. Osuuskunta on velvollinen pitämään jäsenistöstään kirjallista jäsenluetteloa. Jäsenyys päättyy, kun osuuskunnan hallitus on vastaanottanut jäsenen eroamisilmoituksen tai kun osuuskunnan kokous on erottanut jäsenen.

Osuuskunnan kokous toimii jäsenistön päätöksentekoväylänä

Jäsenen asema osuuskunnassa on verrattavissa osakeyhtiön osakkeenomistajien valtaan osakeyhtiössä. He käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan kokouksessa. Päätöksenteossa noudatetaan lähtökohtaisesti jäsen ja ääni -periaatetta. Tämä tarkoittaa, että jokaisella jäsenellä on kokouksessa yksi ääni kaikissa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävissä asioissa. Säännöissä voidaan kuitenkin määrätä toisin äänimäärien jakautumisesta. Osuuskunnassa voi olla myös jäsenistön valitsema edustajisto, joka käyttää jäsenistön päätösvaltaa osuuskunnan kokouksessa heidän puolestaan.Tämä on käytännöllinen ratkaisu suurissa osuuskunnissa. Edustajistosta on kuitenkin määrättävä erikseen osuuskunnan säännöissä. Osuuskunnan kokous on järjestettävä vähintään kerran vuodessa. Lisäksi jäsenistöllä on mahdollisuus päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta kokousta järjestämättä, jos he ovat asiasta yksimielisiä. Tämän tyyppinen päätös on tehtävä kirjallisena, päivättävä, allekirjoitettava ja siinä on mainittava kaikki päätöksentekoon osallistuneet jäsenet.

Osuuskunnan hallitus vastaa yhteisön hallinnosta

Varsinaista jokapäiväistä päätösvaltaa osuuskunnassa käyttää sen hallitus, jonka valitseminen on osuuskunnan kokouksen tehtävä. Hallituksen tehtävänä on edistää osuuskunnan etua huolellisesti toimien ja hoitaen sen asioita osuuskuntia koskevan lainsäädännön ja osuuskunnan sääntöjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus voi tarvittaessa nimittää osuuskunnalle myös toimitusjohtajan. Hallituksen jäsenet nimitetään toimeensa yleensä toistaiseksi. Jos hallituksen jäsen haluaa erota tehtävästään kesken hallituksen toimikauden, hänen on ilmoitettava tästä hallitukselle sekä annettava virallinen päivätty ja allekirjoitettu eroilmoitus. Hallituksella on toimivalta myös erottaa joku hallituksen jäsenistä tarpeen vaatiessa.

Osuuskunta on rekisteröitävä 3 kuukauden kuluessa

Osuuskunta perustetaan laatimalla sille perustamissopimus, minkä jälkeen osuuskunta on ilmoitettava rekisteröitäväksi 3 kuukauden kuluessa. Rekisteröinti-ilmoituksen laiminlyönti aiheuttaa osuuskunnan perustamisen raukeamiseen. Osuuskunta saa oikeushenkilöllisyytensä vasta rekisteröintihetkelle, eli se on tässä mielessä samanlainen kuin osakeyhtiö. Jos osuuskunta on tehnyt oikeustoimia, kuten sopimuksia, ennen rekisteröintiä, vastaavat näistä velvoitteista lähtökohtaisesti näissä toimissa mukana olleet yhteisvastuullisesti.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin