Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Osakeyhtiö: Perustaminen ja lopettaminen

Osakeyhtiö on hyvin omalaatuinen yhtiömuoto

Osakeyhtiö on yksi suosituimmista yhtiömuodoista. Sen erityispiirteitä voidaan mainita viisi: Täydellinen oikeushenkilöllisyys, yhtiön osakkeenomistajien rajoitettu vastuu yhtiön veloista, osakkeenomistajille kuuluva jako-osuus yhtiön nettovarallisuudesta eli osinko, johdon ja omistuksen erillisyys sekä osakkeiden vapaa luovutettavuus. Nämä piirteet yhdessä ovat tehneet osakeyhtiöstä hyvin kilpailukykyisen vaihtoehdon yritystoiminnan järjestämiselle.

Osakkeenomistajilla on vain rajoitettu vastuu yhtiön velvoitteista

Osakeyhtiöllä on täydellinen oikeushenkilöllisyys. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että osakeyhtiöllä voi olla omia oikeuksia ja velvollisuuksia ja se voi itsenäisesti määrätä niistä. Yhtiö voi esimerkiksi solmia sopimuksia omissa nimissään ja vastata sekä olla kantajana tuomioistuimessa. Osakeyhtiö myös omistaa ja hallitsee omaa omaisuuttaan. Tästä täydestä oikeushenkilöllisyydestä seuraa osakkeenomistajien erillisyys osakeyhtiöstä ja heidän rajoitettu vastuunsa yhtiön velvoitteista. Osakkeenomistajat omistavat yhtiön osakkeet, eivät yhtiön varallisuutta. Sen omistaa yksin yhtiö. Osakkaiden rajoitettu vastuu on yksi osakeyhtiön merkittävimmistä piirteistä ja salaisuus sen suosioon yhtiömuotona. Vastuuta kutsutaan rajoitetuksi sen vuoksi, että osakkeenomistaja voi menettää enintään yhtiöön sijoittamansa osuuden verran.

Osakeyhtiö voi olla yksityinen tai julkinen osakeyhtiö

Suomessa on kahdenlaisia osakeyhtiöitä: yksityisiä ja julkisia. Yksityinen osakeyhtiö on lähtökohtaisesti julkista pienempi. Sen osakkeilla ei voida käydä kauppaa julkisilla arvopaperimarkkinoilla ja siltä edellytetään vähintään 2 500 euron osakepääomaa. Julkisen osakeyhtiön osakepääoman on oltava vähintään 80 000 euroa. Merkittävin piirre julkisessa osakeyhtiössä on osakkeiden myyminen yleisölle ja kaupankäyminen niillä julkisilla arvopaperimarkkinoilla. Lisäksi julkiselta osakeyhtiöltä edellytetään, että sillä on aina toimitusjohtaja.

Osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa voittoa osakkailleen

Osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Tämä voitonjako tapahtuu käytännössä maksamalla osakkaille niin sanottua osinkoa yhtiön nettovarallisuudesta. Voiton tuottamista tarkastellaan pitkällä aikavälillä, eli millä toiminnalla saavutetaan yhtiön kannattavuus myös tulevaisuudessa.

Osakeyhtiön päätösvalta on jaettu osakkaiden ja hallituksen kesken

Osakeyhtiön päätösvalta on jaettu kahtia: osakkeenomistajien valtaoikeuksiin ja yhtiön johdon valtaoikeuksiin. Yhtiön johdon valtaoikeudet on myös mahdollista jakaa hallituksen ja toimitusjohtajan sekä erityisen valvontaorganisaation, hallintoneuvoston, kesken. Yhtiön johdon on velvollisuutena on huolellisesti toimien edistää yhtiön etua. Osakeyhtiössä on pyritty eriyttämään yrityksen johtaminen ja omistaminen eri tahoille. Perinteisissä henkilöyhtiöissä yhtiömiehet sekä omistavat yhtiön että käyttävät sen päätösvaltaa. Osakeyhtiö on tässä mielessä erilainen, sillä yrityksen johto koostuu palkatusta henkilökunnasta ja osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa vain yhtiökokouksessa. Näihin kokouksiin osallistuminen on osakkaille luonnollisesti vapaaehtoista. Järjestelyn taustalla on ajatus siitä, että ne tahot, joilla on varallisuutta rahoittaa yritystoimintaa, eivät aina välttämättä ole parhaita johtamaan yritystä ja toisaalta parhailla johtajilla ei välttämättä ole varallisuutta tai tahtoa perustaa omaa yritystä.

Osakkeiden vapaata luovutettavuutta on mahdollista rajoittaa

Osakkeen vapaa luovutettavuus on yksi tärkeimmistä osakeyhtiön ominaispiirteistä. Se mahdollistaa osakkeenomistajan irrottautumisen yhtiöstä sekä osakkeen muuntamisen rahaksi osakkaan näin halutessa. Osakkeen vapaasta luovutettavuudesta seuraa yleinen oikeus hankkia ja omistaa osake. Muutenhan oikeudella osakkeen luovutukseen ei olisi käytännön merkitystä.. Yhtiö voi kuitenkin rajoittaa tätä oikeutta ottamalla yhtiöjärjestykseensä lunastus- tai suostumuslauseke. Tällainen lunastuslauseke antaa yhtiöjärjestyksessä määrätylle henkilölle tai taholle oikeuden lunastaa siirtyvä osake. Jos lunastusoikeutta ei tällöin käytetä, saadaan osake siirtää sille, jolle se oli alunperin tarkoitettu siirtää. Suostumuslauseke taas merkitsee sitä, että yhtiöltä on saatava suostumus ennen osakkeen omistusoikeuden siirtämistä toiselle. Jos tällaista suostumusta ei myönnetä, yhtiön on lunastettava kyseinen osake alkuperäiseltä osakkeenomistajalta.

Osakeyhtiö on rekisteröitävä 3 kuukauden kuluessa

Osakeyhtiön perustaminen voidaan nähdä neljästä eri vaiheesta koostuvana prosessina. Ensiksi osakkaiden on laadittava perustamissopimus ja määritettävä siinä kullekin tulevat osakkeet ja niide merkitsemishinnan. Sitten osakkaiden on merkittävä kyseiset osakkeet ja maksaa niistä yhtiöjärjestyksessä määritelty merkintähinta. Viimeiseksi osakeyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Osakeyhtiö syntyy vasta rekisteröimisellä. Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi 3 kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta. Rekisteröimisen laiminlyönnistä seuraa yhtiön perustamisen raukeaminen.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin