Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Konkurssiperintä

Konkurssiperintä on saatavan perintää konkurssiuhan avulla

Konkurssiperintä koskee liikesaatavien eli yritysten velkojilleen suorittamattomien saatavien perintää.Perinnän alkaessa velallisyritys ei ole vielä konkurssissa eikä konkurssi ole velan perimisesssä tavoitteena, vaan tarkoituksena on vain saada velallisyritys maksamaan velkansa. Perinnän alkaessa velkoja vaatii suoritusta riidattomalle saatavalleen kaupparekisteriin merkityltä velallisyritykseltä tai velallisyhteisöltä. Vaatimuksen yhteydessä ilmoitetaan, että mikäli maksua ei suoriteta, velallinen haetaan konkurssiinTällöin saatava saadaan joka tapauksessa: joko maksuna tai konkurssitilanteessa jako-osuutena.

Maksukehotus kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

Konkurssiuhka on tehokas tapa periä saatavia, jos yritys aikoo yhä edelleen jatkaa toimintaansa, sillä konkurssihakemuksen vireille tulo on julkista ja viestii yleisesti yrityksen taloudellisista ongelmista, mikä vaikeuttaa muun muassa yrityksen luotonsaantia. Se saattaa herättää myös yrityksen muita velkojia perintätoimiin, kun luottamus yrityksen taloustilateeseen horjuu.

Yrityksen on oltava maksukyvytön

Konkurssiperintä alkaa sillä, että varmistetaan, että konkurssihakemuksen edellytykset yrityksen kohdalla täyttyvät. Konkurssiin asettamisen edellytyksenä on se, että velallinen on joko maksukyvytön tai, eräissä tapauksissa, ylivelkainen. Maksukyvyttömällä tarkoitetaan tilannetta, jossa velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Kriteeri täyttyy, jos velallinen on itse ilmoittanut olevansa maksukyvytön eikä ole syytä olla hyväksymättä velallisen ilmoitusta tai velallinen on lakkauttanut maksunsa tai jonkun velkojan saatava on ollut yli puoli vuotta ulosotossa ilman, että sitä kautta olisi kertynyt suorituksia velalle. Näiden ehtojen täytyttyä voidaan lähettää velalliselle konkurssiuhkainen maksukehotus. Maksukehotus itsessään ei velvoita hakemaan konkurssia välittömästi, vaan suorituksesta voidaan tämänkin jälkeen neuvotella velallisen kanssa ja tehdä maksusopimus, jos suoritusta ei ole mahdollista maksaa vaaditusti heti.

Konkurssihakemus on tehtävä 3 kuukaudessa

Jos suoritusta saatavalle ei saada eikä maksusopimustakaan tehdä, velkoja voi laittaa vireille konkurssihakemuksen. Edellytyksenä on myös, että velkojalla on lainvoimainen tuomio, jolla tuomioistuin toteaa velan olemassaolon tai vaihtoehtoisesti maksusitoumus tai muu asiakirja, josta ilmenee velkaa koskevat tiedot ja jota velallinen ei kiistä. Kyseessä voi olla myös muutoin selvä saatava, jota velallinen ei ole kiistänyt konkurssiuhkaisen maksukehoituksen yhteydessä. Saatavan on siis oltava riidaton. Konkurssihakemus on tehtävä 3 kuukauden kuluessa edellä mainitun konkurssiuhkaisen maksukehoituksen eräpäivästä. Hakemus voidaan peruuttaa myös sen lähettämisen jälkeen, jos sopimukseen maksusta päästään.

Konkurssiperintään liittyy velkojen takaisinsaantiriski

Konkurssiperinntään liittyy riski velkojen peräyttämisestä. Tätä kutsutaan takaisinsaantiriskiksi. Poikkeukselliset maksut voidaan tiettyjen sääntöjen mukaisesti peräyttää takaisin konkurssipesään. 3 kuukautta ennen hakemuksen jättämistä tai hakemuksen jättämisen jälkeen velallisen maksama velka peräytyy konkurssipesään, jos:

  • kyseinen velanmaksu on suoritettu epätavallisella maksuvälineellä,
  • se on maksettu ennen aikaisesti ottaen huomioon kyseisen velan sovitun maksuaikataulun tai
  • summa on ollut konkurssipesän panttaamattomiin varoihin nähden huomattavan suuri.

Näin ollen tavanomainen velan lyhentäminen 3 kk raja-ajan sisällä ei johda suorituksen takaisin perimiseen. Jos kyseessä on ollut velallisyritykselle läheinen henkilö, kriittinen raja-aika pitenee huomattavasti. Nimittäin tällaiselle henkilölle suoritettu epätavanomainen velka voidaan periä takaisin, jos se on maksettu 2 vuotta ennen hakemuksen jättämistä tai sen jättämisen jälkeen.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin