Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Kauppakirja

Kauppakirja määrää kaupan ehdot

Kauppakirja, eli kauppasopimus, on ostajan ja myyjän välinen sopimusasiakirja omistuksen vaihdoksesta. Sen sisältö määrittää kaupan kohteen, toimitusehdot, maksuehdot ja muut kauppaa koskevat seikat. Kauppakirjat vaihtelevat riippuen myytävästä kohteesta. Yleisin kauppakirjamalli on irtaimen esineen kauppaa koskeva kauppakirja. Muita yleisesti käytössä olevia kauppakirjoja ovat kiinteistöjen kauppakirjat sekä asunto-osakkeiden kauppakirjat.

Kauppakirjassa tulee varautua mahdollisiin riitoihin

Tulevien riitatilanteiden ennakointi on tärkeää kauppakirjaa laadittaessa. Kauppakirjaan voi sisällyttää suojaavia tai velvoittavia ehtoja, joilla esim. rajoitetaan myyjän vastuuta tai velvoitetaan ostaja selvittämään kaupan kohteeseen liittyviä tietoja. Myyjän vastuuta rajataan usein "sellaisena kuin se on" -ehdolla, joka ei kuitenkaan kiinteistön tai asunnon kaupassa ole riittävä vastuunrajaus.

Vastuunrajoitus ei kuitenkaan suojaa myyjää aina. Myyjällä on vastuu tavaran virheestä, jos tavara ei vastaa myyjän antamia tietoja, myyjä on jättänyt tietoja antamatta tai kaupan kohde on huonommassa kunnossa kuin on perustellusti voitu olettaa. Myyjällä ei kuitenkaan ole virhevastuuta, jos kaupan kohteen huono kunto johtuu ostajan toimista tai tapaturmasta.

Irtaimen kauppakirja

Irtaimia esineitä ovat käytännössä kaikki materiaaliset esineet, kuten autot, kodinkoneet ja huonekalut. Pääsääntönä irtaimia esineitä ovat kaikki esineet, jotka eivät ole kiinteitä esineitä, kuten tontteja tai rakennuksia.

Kauppakirja on hyvä olla laadittuna aina, kun myytävän tai ostettavan esineen arvo on merkittävä.

Kiinteistön kauppakirja

Kiinteistön kaupassa kaupan kohteena on kiinteistö. Kiinteistöllä tarkoitetaan käytännössä kaikkia valtakunnalliseen kiinteistörekisteriin merkittävissä olevia maanomistuksen yksikköjä. Käytännössä valtaosa tällaisista yksiköistä on tiloja tai tontteja.

Kiinteistön kauppakirjoissa on poikkeuksellisesti noudatettava laissa määrättyä muotoa. Määrämuodosta poikkeavat kiinteistön kauppakirjat eivät muodosta sitovaa kauppaa. Kaupanvahvistajan tulee aina tarkistaa kiinteistön kaupan oikeellisuus, muuten kauppa ei ole pätevä. Lue lisää Kiinteistön kauppa.

Asunto-osakkeen kauppakirjat

Asunto-osakkeet eivät ole kiinteistöjä vaan irtaimia esineitä lain valossa. Niiden kauppaa eivät siis koske kiinteistökaupan muotovaatimukset. Asunto-osakekauppaa sääntelee asuntokauppalaki. Lue lisää Asunto-osakkeen kauppa.

Lakimies auttaa kauppakirja-asiassa

Lakimiehen apu kauppakirjojen laadinnassa on tarpeen varmistamaan, että laadittu kauppakirja on laissa säädettyjen muotovaatimusten mukainen. Lakimies myös varmistaa, että sopimuksessa on sovittu osapuolten tarkoittamalla tavalla eikä se sisällä epäselviä ehtoja.

Konfliktitilanteessa lakimies helpottaa kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämistä ja pystyy ulkopuolisena asiantuntijana rauhoittamaan riitaista tilannetta.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin