Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Johtajasopimukset

Toimitusjohtajasopimus

Työsuhteen syntyminen edellyttää työntekijän olevan johdon ja valvonnan alaisena. Toimitusjohtajat toimivat työntekijää itsenäisemmin, jonka takia näille solmitaan omanlaisensa sopimukset. Suurin osa toimitusjohtajista toimii osakeyhtiöissä.

Toimitusjohtajan asemasta säädetaan osakeyhtiölaissa. Toimitusjohtajalla on oikeus erota tehtävästään. Osakeyhtiön hallitus voi erottaa toimitusjohtajan.Työsuhdelainsäädäntö ei sovi toimitusjohtajiin, joten nämä eivät ole esim. työaikalainsäädännön piirissä. Johtajasopimuksiin sovelletaan työlainsäädännön sijaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita, joiden nojalla voidaan esim. ehtoja kohtuullistaa tai katsoa pätemättömäksi. Toimtusjohtajasopimuksessa kannattaa sopia erityisen huolellisesti mm. irtisanomisajasta, erokorvauksesta ja muista ehdoista, jotta osapuolilla on yhtenevä käsitys sopimuksen sisällöstä ja mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen helpottuu.

Johtajasopimus

Muut johtavassa asemassa olevat henkilöt solmivat usein johtajasopimuksia. Nämä sopimukset ovat työsopimuslain alaisia, mutta usein niihin soveltuu eri ehdot työajan osalta. Työaikalain mukaan lain soveltamisalan ulkopuolelle on työ, jonka tehtävien ja työntekijän aseman perusteella voidaan pitää yrityksen itsenäisen osan johtamisena tai tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavana itsenäisenä tehtävänä. Johtajille ei makseta yli-, lisä- tai sunnuntaikorvauksia. Tämä usein huomioidaan johtajasopimusten bonusjärjestelmissä. Yritysten välijohto, eli johtoryhmän ulkopuoliset johtajat kuuluvat yleensä työaikalain säännösten piiriin.

Lakimiehen apu johtajasopimukseen liittyvästä asiasta

Asiantunteva lakimies huolehtii, että johtajasopimusta laatiessa molempien osapuolten näkymykset huomioidaan ja lopputuloksen on molemmille kohtuullinen sopimus. Myös yrityskohtaisten tavoitteiden ja tulosmittareiden liittäminen sopimukseen on mahdollista. Ammattilainen huolehtii myös, ettei sopimuksen ehdot ole kohtuuttomia, jolla vältettäisiin mahdolliset laittomuustilanteet.

Johtajasopimukseen liittyvässä ongelma- tai riitatilanteessa ammattimainen lakimies pyrkii aina hahmottelemaan molempia tyydyttävän ratkaisun, jotta voidaan välttää oikeusteitse selvitettävät riitatilanteet.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin