Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Henkilöyhtiön verotus

Henkilöyhtiö ei ole itsenäinen verovelvollinen

Henkilöyhtiö on yhtiö, jossa vähintään kaksi henkilöä harjoittaa sopimuksen perusteella elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Taloudellisella tarkoituksella tarkoitetaan yleensä rahallista voittoa, mutta se voi olla myös muuta taloudellista etua. Henkilöyhtiöitä ovat avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Henkilöyhtiö ei ole erillinen verovelvollinen, eli sille itselleen ei määrätä veroa maksettavaksi. Se on kuitenkin verotusoikeudellinen laskentayksikkö, jolle määritetään verotettava tulo.

Henkilöyhtiön tuloverotus jakautuu kahteen vaiheeseen

Ensin lasketaan yhtiön toiminnan tulos tulolähteittäin jonka jälkeen se jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona. Eri tulolähteitä ovat elinkeinotoiminnan-, maatalouden- ja henkilökohtainen tulolähde. Toiminnan tulo lasketaan erikseen jokaisesta tulolähteestä laskemalla tulolähteen tuottojen ja kulujen erotus. Jos lopputulos on positiivinen, syntyy tulolähteen tulos. Jos taas lopputulos on negatiivinen, muodostuu tulolähteen tappio. Tällöin tappio vahvistetaan kyseisen tulolähteen tappioksi, joka vähennetään seuraavan 10 vuoden aikana yhtymän verotettavasta tulosta. Osakkaat eivät saa vähentää tappiota omassa verotuksessaan. Jos tulos on positiivinen, siitä vähennetään aiempien vuosien vahvistetut tulolähteen tappiot. Tämän jälkeen jäljelle jäänyt osa tulolähteen tuloksesta jaetaan yhtiömiehille verotettavaksi niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on henkilöyhtiön tuloon. Jako perustuu käytännössä yhtiösopimuksen määräyksiin voitto-osuuksista. Tätä yhtiömiehelle jaettua osuutta kutsutaan tulo- osuudeksi.

Verotuksessa tulo jaetaan pääoma- ja ansiotuloon

Jos yhtiömies on yksityishenkilö, jaetaan saatu tulo-osuus hänen verotuksessaan pääoma- ja ansiotuloon. Osakkaan osuus yhtiön tuloksesta luetaan pääomatuloksi siihen saakka, joka vastaa 20 % osakkaan osuudesta yhtiön nettovarallisuuteen. Jäljelle jäänyt osuus on ansiotuloa. Pääomatulot verotetaan 30 %:n verokannalla. Yli 40 000 euron pääomatuloista veroprosentti on 32 %. Osakkaan osuus elinkeinoyhtymän henkilökohtaisen tulolähteen tulosta verotetaan aina pääomatulona. Jäljelle jäävä osuus on ansiotuloa ja se verotetaan progressiivisella verokannalla. Jos henkilöyhtiön osakkaana on osakeyhtiö tai muu yhteisö, tulo-osuutta ei jaeta pääomatuloon ja ansiotuloon, vaan tulo-osuus luetaan yhteisön verotettavaan tuloon ja siitä määrätään 20%:n mukainen yhteisövero.

Nettovarallisuuden määritetään vähentämällä varoista velat

Tulolähteen nettovarallisuus saadaan, kun varoista vähennetään velat ja lisätään 30 % tilikauden päättymistä edeltäneen 12 kuukauden aikana maksetuista palkoista. Elinkeinotoiminnan nettovarallisuudessa huomioidaan vain elinkeinotoimintaan kuuluvat varat, ei muiden tulolähteiden tai yhtiömiehen yksityistalouden varoja. Yhtymän saamiset yhtiömiehiltä kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Sama koskee tulolähteen velkoja.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin