Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi

Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi edellyttää yleensä yksimielisyyttä

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voidaan muuttaa osakeyhtiöksi. Tämä tapahtuu muuttamalla yhtiösopimusta ja edellyttää lähtökohtaisesti yhtiömiesten yksimielisyyttä. Kommandiittiyhtiössä tämä koskee myös kaikkia äänettömiä yhtiömiehiä. Jos yhtiösopimuksen mukaan sitä voidaan muuttaa lievemmin edellytyksin, kuten enemmistö- tai määräenemmistöpäätöksin, henkilöyhtiö voidaan muuttaa osakeyhtiöksi samassa järjestyksessä, jollei toisin ole sovittu. Päätöksestä on laadittava asiakirja ja yhtiömiesten on valittava osakeyhtiölle hallitus ja tarvittaessa tilintarkastajat. Pääröksen jälkeen muutos on rekisteröitävä. Yrityksen y-tunnus pysyy samana muutoksesta huolimatta.

Päätöksestä laadittavasta asiakirjasta tulee ilmetä seuraavat seikat:

  • osakkeenomistajat ja heille kullekin tulevat osakkeet
  • tilikausi (voidaan määrätä myös yhtiöjärjestyksessä)
  • selvitys osakepääomasta
  • selvitys omaisuuden arvostamisesta ja yrityksen taloudellisesta asemasta
  • tilintarkastajan lausunto
  • osakepääomaa koskevasta selvityksestä ja siitä, onko omaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle
  • osakeyhtiön yhtiöjärjestys (voidaan myös liittää)
  • päivämäärä ja kaikkien vastuunalaisten yhtiömiesten allekirjoitukset

Osakeyhtiöllä on oltava osakepääoma

Kun henkilöyhtiö muuttuu osakeyhtiöksi, sille on asetettava osakepääoma. Sen on oltava yksityisessä osakeyhtiössä vähintään 2 500 euroa ja julkisessa osakeyhtiössä vähintään 80 000 euroa. Jos henkilöyhtiö muutetaan julkiseksi osakeyhtiöksi, yhtiön tulee muutoksen jälkeen täyttää julkiselle osakeyhtiölle osakeyhtiölaissa säädetyt vaatimukset.

Henkilöyhtiön yhtiömiehistä osakeyhtiön osakkeenomistajiksi

Uuden osakeyhtiön osakkeenomistajaksi voi muutoksen seurauksena tulla vain henkilö, joka on ollut henkilöyhtiössä yhtiömiehenä. Näin ollen, jos halutaan ottaa yhtiön ulkopuolinen henkilö uuden osakeyhtiön osakkeenomistajaksi, hänet on ensin otettava vanhan yhtiöön yhtiömieheksi. Samoin, jos halutaan, ettei joku yhtiömiehistä tule uuden yhtiön osakkeenomistajaksi, on helpompaa, että he eroavat yhtiöstä jo ennen yritysmuodon muuttamista.

Yhtiömuodon muutos ei vaikuta yhtiön velkojiin

Yhtiömuodon muuttuminen ei vaikuta niiden oikeussuhteiden muuttumiseen, joita yhtiöllä oli ennen muuttumistaan osakeyhtiöksi. Osakeyhtiöllä on syntyessään se omaisuus, mikä henkilöyhtiöllä sillä hetkellä oli, ja myös kaikki henkilöyhtiön velvoitteet yhtiön ulkopuolisiin säilyvät sellaisenaan eli osakeyhtiö vastaa niistä.

Vaihda yksityispuolen
artikkeleihin