Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Ositus

Osituksella tarkoitetaan omaisuuden jakamista avioliiton purkautuessa. Ositus tulee ajankohtaiseksi avioliiton purkautuessa avioeron tai puolison kuoleman johdosta.

Kuolinpesän osakkailla on oikeus vaatia ositusta

Perukirjan laatimisen jälkeen, on jokaisella rintaperillisillä ja leskellä oikeus vaatia kuolinpesän ositusta. Osituksessa kuolinpesän omaisuus jaetaan pääsääntöisesti tasan eloonjääneen puolison ja perillisten kesken.

Leskellä on osituksessa erityisasema

Tasinko, eli lesken osuus kuolinpesästä, tulee suorittaa leskelle ennen kun muille perillisille voidaan jakaa omaisuutta kuolinpesästä. Vaikka leskellä olisi enemmän omaisuutta kuin kuolleella puolisolla, leskellä on aina oikeus pitää oma omaisuutensa jakamattomana itsellään. Jos kuolinpesän osakkaat vaativat kuolinpesän omaisuuden jakamista, on leskellä oikeus pitää jakamattomana hallinnassaan avioparin yhteistä kotia irtaimistoineen, jos leskellä ei ole muuta kodiksi soveltuvaa asuntoa. Asunto ja irtaimisto eivät siis välttämättä siirry lesken omistukseen, vaan hän saa niihin käyttöoikeuden.

Ositusta seuraa perinnönjako

Osituksen jälkeen perilliset voivat vaatia, että perillisten kesken toimitetaan perinnönjako. Perinnönjaossa siis omaisuus jaetaan perillisten, eli yleensä lasten, kesken. Jos vainajalla ei ole lapsia, leski perii tämän kokonaan.

Avioerotilanteessa ositus edellyttää vireillepanoa käräjäoikeudessa

Avioerotilanteessa ositus voidaan toimittaa, kun avioeroasia on tullut käräjäoikeudessa vireille. Osituksen suorittamista voi vaatia molemmat puolisot. Ositus voidaan suorittaa aviopuolisoiden keskinäisellä sopimuksella tai toimitusosituksena, jossa käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja suorittaa osituksen.

Osituksessa puolisoiden varallisuus jaetaan tasan

Osituksessa puolisoiden varat ja velat jaetaan puolisoiden kesken tasan. Enemmän omistava puoliso joutuu pääsääntöisesti luovuttamaan tasinkoa vähemmän omistavalle puolisolle. Ositusta ei tarvitse suorittaa, jos puolisoilla on avio-oikeuden poissulkeva avioehto tai puoliso on saanut perintönä tai lahjana avio-oikeudesta vapaata omaisuutta.

Lakimies auttaa osituksessa

Lakimies osaa selvittää ositustilanteessa eri osapuolten oikeudet ja saa ulkopuolisena asiantuntijana rauhoitettua mahdollisesti riitaista tilannetta.