Pääkohdat

Lakivälitys ei valikoi tai edistä tiettyjen lakimiesten näkyvyyttä palvelussa, vaan toimii ainoastaan alustana, jossa lakimiehet voivat markkinoida itseään.

Lakivälitys ei tarjoa oikeudellisia palveluita, oikeudellista neuvontaa tai muita oikeudellisia palveluja.

Lakivälitys ei ole vastuussa lakimiehistä jätetyistä arvosteluista tai palautteista. Lakivälitys ainoastaan tarjoaa alustan, jossa voi tehdä arvioita lakimiehistä.

Lakivälitys ei takaa, että palvelussa oleva sisältö olisi todenmukaista, ajantasaista tai oikeudellisesti paikkansapitävää.

1. SOVELTAMINEN JA KOHDE

1.1. Näitä ehtoja sovelletaan Evelien Oy:n (Y-tunnus 2588162-5) ja Asiakkaan välillä Lakivälitys.fi –palveluun (”Palvelu”).

1.2. Nämä ehdot koskevat Palvelua kokonaisuudessaan ja kattavat siten myös Toimittajan Palveluun mahdolliset tekemät lisäpalvelut. Toimittajan ja Asiakkaan välillä noudatetaan myös kutakin lisäpalvelua koskevia mahdollisia erityisehtoja, jotka Asiakas hyväksyy lisäpalveluita tilatessaan tai ryhtyessä käyttämään niitä.

1.3. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä palveluun sopijapuoli hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Tekemällä tarjouspyynnön palveluun kuluttaja hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Mikäli Sopijapuoli ei hyväksy tämän Sopimuksen ehtoja, Sopijapuolella ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

2. MÄÄRITELMÄT

2.1. Käytettäessä tässä Sopimuksessa monikko sisältää yksikön ja toisinpäin (missä tarkoituksenmukaista). Seuraavilla termeillä on, ellei kyseisestä kohdasta muuta johdu, seuraavat merkitykset:

2.1.1. Sana ”Asiakas” tarkoittaa Palvelussa laki- tai muita palveluita tarjoavaa ja/tai markkinoivaa tahoa ja/tai palveluun lakimiehenä rekisteröitynyttä henkilöä. Palveluun kirjautuvalla Asiakkaalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta soveltuvalta alalta oikeudellisten palvelujen tarjoamisesta. Asiakkaalla tarkoitetaan myös yritystä, jossa palveluntarjoaja tai lakimies työskentelee.

2.1.2. Sana ”Palvelu” tarkoittaa Toimittajan kulloinkin tarjoamaa Lakivälitys.fi palvelua sekä asiakkaan mahdollisesti valitsemia Toimittajan tarjoamia lisäpalveluita.

2.1.3. Sana ”Sopijapuoli” tarkoittaa joko Asiakasta, Kuluttajaa, Arvostelijaa tai Toimittajaa taikka kaikkia näitä asiayhteyden mukaan.

2.1.4. Sana ”Sopimus” tarkoittaa tätä sopimusta.

2.1.5. Sana ”Toimittaja” tarkoittaa Evelien Oy:tä (Y-tunnus 2588162-5), jonka osoite on Keilaranta 1, 02150 Espoo.

2.1.6. Sana ”Arvostelija” tarkoittaa arvostelun tehnyttä henkilöä.

2.1.7. Sana ”Kuluttaja” tarkoittaa tarjouspyynnön tehnyttä tai muuten palvelua käyttävää henkilöä.

2.1.8. Sana ”Sisältö” tarkoittaa Palvelun internet-sivuilla olevaa sisältöä. Sisällöllä voidaan tarkoittaa Toimittajan, Asiakkaiden, Kuluttajien tai Arvostelijoiden julkaisemaa materiaalia. Sisältö voi muodostua tarjouspyynnöistä, tarjouksista, kysymyksistä, vastauksista, kuvista, teksteistä, videoista, linkeistä tai muusta vastaavasta informaatiosta.

3. PALVELUSTA

3.1. Toimittaja ei tarjoa oikeudellisia palveluita. Toimittaja ei tarjoa oikeudellista neuvontaa tai muita oikeudellisia palveluja.

3.2. Asiakkaat eivät ole Toimittajan työntekijöitä. Toimittaja ei ole osallisena Asiakkaiden ja Kuluttajien välisissä sopimuksissa. Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaiden aiheuttamista toimista tai toimimatta jättämisistä. Toimittaja ei takaa, että tiedot Asiakkaiden ammattitaidosta, koulutuksesta tai referensseistä ovat paikkansapitäviä.

3.3. Toimittaja ei ole vastuussa Asiakkaista jätetyistä arvioista tai palautteista. Toimittaja ei valikoi tai edistä tiettyjen Asiakkaiden näkyvyyttä palvelussa vaan ainoastaan tarjoaa alustan, jossa Arvioijat voivat tehdä arvioita.

3.4. Toimittaja ei takaa, että Kuluttajat löytävät Palvelusta Asiakkaita omiin tarpeisiinsa.

3.5. Palvelun käyttö ei muodosta Asiakkaan ja Kuluttajan välille sitovaa tarjousta tai sopimusta. Toimittaja tarjoaa ainoastaan alustan, jolla Asiakkaat voivat tehdä alustavia tarjouksia ja/tai hinta-arvioita. Tarjouspyynnön tekeminen ei velvoita Kuluttajaa palkkaamaan Asiakasta. Tarjouksen hyväksyminen ei muodosta velvollisuutta palkata Asiakasta. Tarjouksen tekeminen palvelussa ei velvoita Asiakasta tarjoamaan kyseistä palvelua tarjouksen mukaiseen hintaan, jos tarjouspyynnöstä puuttuu kustannuksiin olennaisesti vaikuttavia tietoja. Tietojen puuttuessa tarjouspyynnöstä tulisi Asiakkaiden pyytää täydentäviä tietoja Kuluttajilta ennen tarjouksen tekemistä.

3.6. Toimittaja ei takaa, että Palvelussa oleva Sisältö olisi todenmukaista, ajantasaista tai oikeudellisesti paikkansapitävää.

4. PALVELUN KÄYTTÄMINEN

4.1. REKISTERÖITYMINEN

4.1.1. Asiakkaan tulee rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi ennen Palvelun käyttämistä. Palvelun avaamisen yhteydessä Toimittaja luo Asiakkaalle tämän käyttöön asiakaskohtaiset käyttäjätunnukset, numerot, osoitteet, salasanat sekä muut tarvittavat tunnukset ja tiedostot Palvelun käyttämiseksi. Asiakas sitoutuu pitämään saamansa käyttäjätunnukset ja salasanat salassa sekä olemaan ilmaisematta niitä kenellekään kolmannelle osapuolelle. Asiakas on yksinomaisessa vastuussa hallussaan olevien tunnusten ja salasanojen asianmukaisesta säilyttämisestä. Toimittaja ei ole muun muassa, mutta ei rajoittuen, vastuussa Asiakkaan voimassaolevilla tunnuksilla ja salasanoilla noudettujen tietojen joutumisesta kolmannelle osapuolelle eikä toimenpiteistä, jotka on tehty asiakkaan tunnuksilla ja salasanoilla.

4.1.2. Sopijapuolen tulee Palvelua käyttääkseen olla vähintään 18-vuotias ja oikeustoimikelpoinen.

4.2. PALVELUN KÄYTTÄMINEN

4.2.1. Palvelu. Toimittaja tarjoaa Palvelun käytön Asiakkaalle SaaS–pohjaisena palveluna.

4.2.2. Ei-takuuta. Palvelu on Asiakkaan käytettävissä ”sellaisena kuin se on” ja ”silloin kuin se on saatavilla” –ehdoilla kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa ja seitsemän (7) päivää viikossa, lukuun ottamatta mahdollisia ylläpitoon ja virheiden korjaamiseen liittyviä katkoja. Toimittaja ei takaa, että Palvelu täyttää Asiakkaan vaatimukset tai, että se toimii moitteettomasti tai on Asiakkaan saatavilla jatkuvasti ja keskeytymättömästi taikka Palvelu on muutoin vapaa virheistä, vioista ja/tai puutteellisuuksista. Toimittaja ei siten vastaa näiden mahdollisten virheiden, vikojen ja/tai puutteellisuuksien taikka toimintojen saatavilla olemattomuudesta mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

4.2.3. Asiakas sitoutuu välittömästi ilmoittamaan kirjallisesti Toimittajalle, mikäli Asiakkaan hallussa oleva tunnus ja/tai salasana katoaa taikka se joutuu kolmannen osapuolen tietoon. Asiakkaalla on oikeus saada kadotettujen ja/tai kolmannen osapuolen tietoon joutuneiden tunnusten ja/tai salasanojen tilalle uudet. Muutoinkin Asiakkaalla on oikeus pyytää Toimittaja vaihtamaan salasana ja/tai tunnus. Toimittajalla on myös itsenäinen oikeus vaihtaa Asiakkaan salasana ja/tai tunnus ilmoittamalla tästä Asiakkaalle etukäteen. Sopijapuolen tulee pyytää salasanan ja/tai tunnuksen vaihtoa toimittajalta kirjallisesti.

4.2.4. Toimittajalla on oikeus tehdä Palveluun muutoksia, jotka voivat aiheuttaa uusia vaatimuksia Asiakkaan laitteisiin, ohjelmistoihin ja/tai tele- ja tietoliikenneyhteyksiin. Toimittaja pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle hyvissä ajoin kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat Asiakkaan laite-, ohjelmisto- ja/tai tele- ja tietoliikennevaatimuksiin. Asiakas on velvollinen omalla kustannuksellaan tekemään kaikki tarvittavat muutokset.

4.2.5. Yhteys. Yhteys Asiakkaan tietokoneelta Toimittajan palvelimelle salataan käyttäen TLS/SSL-tekniikkaa ja/tai muuta vastaavaa tekniikkaa. Selvyyden vuoksi sovitaan ja todetaan, ettei Toimittaja ole missään vastuussa yhteyden ja/tai tietoturvallisuuden toimivuudesta ja/tai saatavuudesta Asiakkaan tietokoneelta Toimittajan palvelimelle.

4.2.6. Asiakkaan aineistot ja tiedot Palvelussa. Asiakkaan omat asiakaskohtaiset Palveluun syötetyt aineistot ja tiedot säilyvät Palvelussa tämän Sopimuksen voimassaolon ajan, ellei Toimittaja myöhemmin toisin ilmoita.

4.2.7. Salassapito. Asiakkaat eivät saa edelleenlähettää tai muulla tavalla levittää palvelusta saatuja tarjouspyyntöjä, vastauksia, täydentäviä tietoja tai muuta henkilökohtaista Sisältöä. Toimittaja ei luovuta Sopijapuolten henkilökohtaisia tietoja ulkopuolisille tahoille. Kuluttajan yhteystiedot luovutetaan ainoastaan sille Asiakkaalle, jonka tarjouksen Kuluttaja valitsee.

4.3. TUKIPALVELUT

4.3.1. Palveluajat. Toimittaja tarjoaa Palveluun tuki- ja ylläpitopalveluita maanantaista perjantaihin klo 10.00–14.00, poislukien Toimittajan ruokailutauko sekä loma- ja muut vapaapäivät.

4.4. KÄYTTÖKATKOT

4.4.1. Palvelun muutosten ja ylläpidon yhteydessä Palvelun käytössä taikka niiden saatavuudessa saattaa esiintyä katkoja. Toimittaja pyrkii tiedottamaan tietämistään katkoksista etukäteen Asiakkaalle. Toimittaja ei kuitenkaan ole vastuussa Palvelun ylläpidosta johtuvien katkojen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista Asiakkaalle.

4.5. EDELLEENKEHITTÄMINEN

4.5.1. Toimittajalla on oikeus kehittää Palvelua edelleen haluamallaan tavalla. Toimittajalla on oikeus korvata Palvelun ohjelmistot uusilla päivityksillä ja/tai versioilla ja/tai toisella ohjelmistolla.

5. HINNAT, MAKSUT JA MAKSUEHDOT

5.1. Toimittaja veloittaa Asiakkaalta Palvelusta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset hinnat ja maksut. Ellei toisin ole ilmoitettu Palveluun liittyvät hinnat ja maksut sisältävät voimassa olevat viranomaisten määräämät julkiset maksut, paitsi arvonlisävero. Arvonlisävero lisätään hintoihin ja maksuihin kulloinkin voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Kulloinkin sovellettavat hinnat ja maksut on ilmoitettu Palvelun kotisivuilla.

5.2. Palvelusta perittävät hinnat ja maksut laskutetaan erikseen ennalta sovitun mukaisesti yhden kuukauden jaksoissa. Maksuehto on kymmenen (10) päivää nettolaskun päivämäärästä. Viivästyskorko määräytyy korkolain (633/20.8.1982, kuten muutettu) mukaan.

5.3. Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelusta perittäviä hintoja ja maksuja ilmoittamalla siitä palvelun Lakivälitys.fi-sivustolla kuusikymmentä (60) päivää etukäteen. Mikäli Asiakas ei hyväksy hintojen ja maksujen muuttamista, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa tämä Sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse (info@lakivalitys.fi) Toimittajalle kolmekymmentä (30) päivää ennen hintojen ja maksujen muutoksen voimaantuloa, jolloin tämä Sopimus päättyy hintojen ja maksujen muutoksen voimaantullessa.

6. VOIMASSAOLO

6.1. Tämä Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi tai ryhtyy käyttämään Palvelua taikka muutoin hyväksyy tämän Sopimuksen itseään sitovaksi ja Toimittaja on hyväksynyt sitoutumisen sen mukaan, mikä näistä tapahtuu aikaisemmin. Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin Sopijapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen päättymään ilmoittamalla siitä toiselle Sopijapuolelle yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Sopijapuolten tulee tehdä irtisanomisilmoitus 8.2. Tiedoksiannot -kohdassa mainitulla tavalla.

6.2. Toimittajalla on myös oikeus purkaa tämä Sopimus kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä kirjallisesti Asiakkaalle, mikäli Asiakas (i) asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan, hakeutuu yrityssaneeraukseen ja/tai muuten lakkauttaa maksunsa ja/tai (ii) tuomitaan rikoksesta rangaistukseen ja/tai (iii) rikkoo Sopimuksen ehtoja ja määräyksiä eikä ole seitsemän (7) päivän kuluessa huomautuksesta lukien korjannut sopimusrikkomustaan.

6.3. Mikäli Asiakkaan tämän Sopimuksen mukainen maksusuoritus on viivästynyt yli kolmekymmentä (30) päivää erääntymispäivästä, Toimittajalla on oikeus pidättäytyä ilman vastuuseuraamuksia suorituksistaan, kunnes Asiakas on suorittanut Toimittajalle kaikki erääntyneet maksunsa, viivästyskorkoineen ja kohtuullisine perintäkuluineen.

6.4. Toimittajalla on lisäksi oikeus keskeyttää Palvelun käyttö välittömin vaikutuksin ilmoittamalla tästä Asiakkaalle, mikäli (i) Asiakas huomautuksesta huolimatta käytöllään aiheuttaa häiriöitä Palvelun muille käyttäjille tai (ii) Asiakas rikkoo jotakin tämän Sopimuksen ehtoa tai määräystä. Keskeytysaikana Palvelua ei voida käyttää. Toimittajalla on lisäksi oikeus keskeyttää Palvelun käyttö, jos Toimittaja toteaa, ettei Asiakas pysty toteuttamaan lakipalveluiden tarjoamista tai muuta vastaavaa toimea riittävällä laadulla, vastuulla tai asiakaspalvelulla.

6.5. Tämän Sopimuksen ehdot 4.1, 8.10 sekä sellaiset tämän Sopimuksen ehdot, joiden on tarkoitus jäädä voimaan Sopimuksen päättymisestä huolimatta, jäävät voimaan tämän Sopimuksen päättymisestä huolimatta.

7. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

7.1. Tähän Sopimukseen perustuva Toimittajan korvausvelvollisuus Asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on kaikissa mahdollisissa tilanteissa kaiken kaikkiaan enintään Toimittajan Asiakkaalta laskuttama keskimääräinen kuukausilaskutus kuudella (6) kerrottuna.

7.2. Toimittaja ei vastaa mistään tahansa syystä tapahtuneesta Asiakkaan tietojen ja/tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta ja/tai muuttumisesta eikä näiden seurauksena aiheutuneista vahingoista ja/tai kuluista, kuten esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kuluista. Toimittaja ei myöskään vastaa kolmansien osapuolien yhteyksien toimivuudesta, kuten Internet–yhteyksistä ja/tai muista tietoverkkoyhteyksistä Toimittajan palvelimen ja Asiakkaan välillä.

7.3. Toimittaja ei myöskään vastaa kolmansien osapuolten tarjoamista tuotteista ja/tai palveluista. Näin ollen toimittaja ei vastaa Asiakkaan ja toisen palvelua käyttävän Sopijapuolen keskenään tekemistä sopimuksista, tahdonilmauksista ja/tai muista sitoumuksista.

7.4. Asiakas vastaa siitä, ettei sen Palvelussa julkaisema sisältö loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia. Muutoinkin Asiakas vastaa Palvelussa julkaisemastaan sisällöstä.

7.5. Kukaan Sopijapuoli ei vastaa mistään välillisistä ja/tai epäsuorista vahingoista.

7.6. Edellä tässä kohdassa 7 sovitut vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

7.7. Toimittaja ja Palvelu ei takaa, että palvelussa mukana oleva lakipalveluiden tarjoaja, lakimies, asianajaja, asianajo- tai lakiasiaintoimisto kuuluu ennakonperintä-, arvonlisävero- tai kaupparekisteriin tai muihin viranomaisrekistereihin. Nämä tiedot tarkistetaan lakipalveluiden tarjoajilta rekisteröitymisen yhteydessä, mutta koska rekisteritiedot muuttuvat ajan kanssa voi Palvelun Asiakkailla olla puutteita joidenkin tai kaikkien rekisterien osalta. Ennen lakipalvelun toteuttajan valintaa Toimittaja suosittelee lakipalvelun toimittajan taustojen tarkistamista ennakonperintä-, arvonlisävero- ja kaupparekisteritietojen osalta.

8. MUUT EHDOT

8.1. Alihankinta. Toimittajalla on oikeus teettää tähän Sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijoillaan ja muilla palvelun tarjoajillaan. Asiakkaalla on oikeus tehdä Palvelun kautta saamiaan työtehtäviä yhdessä saman yrityksen palveluksessa olevien henkilöiden kanssa. Asiakkaalla on ohjaus- ja valvontavastuu niiden tehtävien osalta, jotka Asiakas on saanut Palvelun kautta. Asiakkaan tulee olla tehtävien pääasiallinen toteuttaja. Asiakkaalla on myös oikeus käyttää toisten yritysten henkilöstöä Palvelun kautta saamiensa tehtävien hoitamisessa, mutta tästä tulee aina ilmoittaa asianomaisille Kuluttajille.

8.2. Tiedoksiannot. Tämän Sopimuksen mukaiset tiedoksiannot voidaan tehdä kirjatulla kirjeellä, sähköpostilla tai muutoin todistettavasti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään, kun (i) viisi (5) päivää on kulunut kirjatun kirjeen postittamisesta tai (ii) tiedoksianto on muutoin tehty todisteellisesti. Edellisen lisäksi Toimittaja voi tehdä tämän Sopimuksen mukaiset tiedoksiannot julkaisemalla tiedoksiannon Palvelun yhteydessä, jolloin tiedoksianto katsotaan viimeistään tapahtuneen 5 päivän kuluttua julkaisemisesta.

8.3. Ylivoimainen este. Toimittaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Toimittajan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä tai tilaushetkellä ja jonka seurauksia Toimittaja ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Toimittaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Toimittajan alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta.

8.4. Sopimuksen siirtäminen. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Toimittajalla on oikeus siirtää tämä Sopimus kolmannelle osapuolelle. Toimittajalla on myös oikeus siirtää tähän Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

8.5. Sopimuksen muuttaminen. Toimittajalla on oikeus muuttaa tätä Sopimusta ilmoittamalla siitä Asiakkaalle Palvelun yhteydessä. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutoksia, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään ilmoittamalla siitä Toimittajalle tässä Sopimuksessa määrätyllä tavalla, jolloin tämän Sopimuksen voimassaolo päättyy sen laskutusjakson lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty.

8.6. Kokonainen Sopimus. Tämä Sopimus liitteineen sisältävät kaiken, mitä Sopijapuolet ovat tässä asiassa sopineet ja kumoavat kaikki aikaisemmat sopimuksen kohdetta koskevat sopimukset, tarjoukset, sitoumukset ja muut tahdonilmaisut.

8.7. Ei-luopumista oikeuksista. Se, että Toimittaja jättää käyttämättä jonkin tähän Sopimukseen perustuvan oikeutensa, ei rajoita Toimittajan oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota tämän Sopimuksen ehtoihin ja määräyksiin.

8.8. Sopimusehtojen erillisyys. Mikäli myöhemmin joku tämän Sopimuksen ehdoista tai määräyksistä havaitaan lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä Sopimuksen ehdon tai määräyksen lainvastaisuus tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta muihin tämän Sopimuksen ehtoihin ja määräyksiin.

8.9. Vientirajoitukset. Asiakas sitoutuu noudattamaan lakeja ja viranomaismääräyksiä, jotka koskevat palveluiden, tuotteiden ja teknisen tiedon vientiä Suomesta, sekä olemaan muutoinkin luovuttamatta palveluita, tuotteita ja/tai teknistä tietoa osapuolille, joille luovuttaminen loukkaa ja/tai saattaa loukata suoraan tai epäsuoraan lakeja ja/tai vientimääräyksiä.

8.10. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintasäännökset. Tästä Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ja erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos neuvotteluteitse ei päästä sovintoon, asia ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

8.11. Toimittaja ja Palvelu tulee tiedottamaan Asiakkaitaan asioista liittyen Lakivälitys.fi- Palveluun, sen toiminnallisuuksista, muutoksista, yhteistyökumppaneiden tarjouksista ja tuotteista sekä muista Palveluun liittyvistä asioista. Tiedotuksia voidaan lähettää Asiakkaiden antamiin yhteydenpitovälineisiin, kuten sähköpostiin, matkapuhelinnumeroon tai vastaavankaltaisiin yhteydenpitovälineisiin. Kyselyitä ja tutkimuksia voidaan myös mahdollisesti lähettää Asiakkaille.

9. IMMATERIAALIOIKEUDET JA KÄYTTÖOIKEUDET

9.1. IMMATERIAALIOIKEUDET

9.1.1. Toimittaja pidättää oikeuden käyttää Sopijapuolten tuottamaa Sisältöä tilastollisiin, tutkimuksellisiin, analysointi- tai markkinointitarkoituksiin. Toimittaja ei käytä Sopijapuolten tuottamaa Sisältöä tavalla, josta Sopijapuoli voitaisiin yksilöidä tai joka loukkaisi sopijapuolen yksityisyyttä tai olisi muuten luonteeltaan arkaluontoista.

9.2. KÄYTTÖOIKEUDET

9.2.1. Tämän Sopimuksen voimassaoloaikana Asiakkaalla on ei-yksinomainen, henkilökohtainen, ei-luovutettava ja rajoitettu oikeus käyttää Palvelua omassa toiminnassaan Toimittajan kulloinkin osoittamalta palvelimelta siihen tehtyine muutoksineen ja/tai lisäyksineen. Asiakkaan puolesta Palvelua voi käyttää Asiakkaan kanssa samassa yrityksessä työskentelevä tai alihankintasuhteessa oleva toimija/ henkilö, jolloin Asiakasta sitoo häntä palvelussa edustaneen henkilön tekemät tämän Sopimuksen mukaiset toimet.

9.2.2. Asiakkaan on käyttöoikeuden tai tämän Sopimuksen päättyessä (mikä näistä tapahtuu ensimmäisenä) lopetettava Palvelun, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, siihen liittyvien aineistojen ja materiaalien, käyttö kokonaisuudessaan.

10. ARVOSTELUJEN SISÄLTÖSÄÄNNÖT

10.1. Arvostelijoiden tekemien arvostelujen, Kuluttajien tekemien tarjouspyyntöjen ja Asiakkaiden julkaiseman materiaalin osalta Toimittaja tarjoaa siihen vain teknisen alustan.

10.2. Toimittaja tarkistaa arvostelujen asiallisuuden ennen arvostelujen julkaisemista ja pidättää oikeuden oikaista kielioppi- tai muita muotoiluvirheitä. Toimittaja sitoutuu olemaan muokkaamatta arvostelujen asiasisältöä. Toimittajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa arvostelijoiden antama palaute tai viesti mistä tahansa syystä.

10.3. Toimittaja pyrkii huolehtimaan Sisällön laadusta. Toimittaja ei takaa tai vastaa sivuillaan olevan sisällön oikeellisuudesta, paikkansapitävyydestä tai luotettavuudesta.

10.4. Arvostelut eivät edusta toimittajan kantaa. Toimittaja ei vastaa arvosteluista suoraan tai välillisesti aiheutuneista vahingoista. Tällä tarkoitetaan menetettyjä tuloja, heikentynyttä mainetta tai muuta aiheutunutta vahinkoa.

10.5. Arvostelijat itse vastaavat arvosteluistaan sekä siitä, että arvostelut ovat lain ja hyvien tapojen mukaisia. Arvostelija saattaa olla korvausvelvollinen, jos hän rikkoo jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia, esimerkiksi tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, patenttia tai liikesalaisuutta, tai jos hän esimerkiksi julkaisee virheellisiä, tahallisesti harhaanjohtavia tai loukkaavia tietoja.

10.6. Toimittajalle kuuluu oikeus käyttää Arvostelijoiden tuottamaa materiaalia luovuttaakseen sitä eteenpäin, analysoidakseen sitä tai muuten käyttääkseen sitä. Arvostelija myöntää täten toimittajalle peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, tekijänoikeusmaksuttoman ja siirrettävissä olevan käyttöoikeuden tuottamaansa materiaaliin.

10.7. Asiakkaat voivat käyttää itseään koskevaa Arvostelijoiden tuottamaa Sisältöä omassa toiminnassaan tekijänoikeusmaksuttomasti.

10.8. Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan arvostelujen sisältöohjeita.

10.9. Mikäli palveluun on laitettu loukkaavaa, asiatonta tai muuten lainvastaista materiaalia, siitä voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen: info@lakivälitys.fi.

11. ARVOSTELUJEN SISÄLTÖOHJEET

11.1. Kattavuus: Arvostelujen tulisi olla vähintään 15 sanaa pitkiä ja niissä tulisi arvioida palveluntarjoajan toimintaa kattavasti ja perustellen.

11.2. Asiallisuus: Arvosteluissa tulee käyttää asiallista kieltä. Loukkaaminen, haukkuminen, uhkailu tai häirintä ei kuulu asialliseen kieleen. Arvostelujen tulee käsitellä palveluntarjoajien ammattitaitoa ja asiakaskokemusta. Arvosteluissa ei tule käsitellä kenenkään henkilökohtaisia ominaisuuksia, yrityksen mainetta tai vertailla yritystä sen kilpailijoihin.

11.3. Objektiivisuus: Arvostelujen tulee perustua arvostelijoiden omakohtaiseen kokemukseen. Arvostelun tulee olla puolueeton. Arvostelua ei saa tehdä arvosteltava asiakas. Arvostelua ei saa tehdä asiakkaan kanssa yhteisen intressin omaava taho, kuten asiakkaan tuttava, yhteistyökumppani tai kilpailija. Asiakas ei saa pyytää tai rohkaista ketään arvostelemaan itseään palvelussa.

11.4. Markkinointi: Arvosteluja ei tule käyttää edistääkseen omaa myyntiään tai heikentääkseen toisen Sopijapuolen myyntiä. Arvosteluihin ei tule sisällyttää sähköisiä osoitteita tai linkkejä.

11.5. Tietosuoja: Sisältönä ei tule julkaista materiaalia, joka loukkaa toisen henkilökohtaista yksityisyyttä tai muuta oikeutta. Arvostelun tulee olla arvostelijan itsensä laatima, eikä se täten saa loukata toisen tahon tekijänoikeutta.