Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Huoltajuus, tapaamisoikeus ja elatusapu

Lapsen huolto: Huoltaja on vastuussa lapsesta

Huoltaja on vastuussa lapsen hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta. Lähtökohtaisesti huoltajuus on alaikäisen lapsen avioliitossa olevilla vanhemmilla. Lapsen huoltajuus päättyy lapsen tullessa täysi-ikäiseksi tai aikaisemminkin, jos lapsi solmii avioliiton.

Jos huoltajuudesta halutaan sopia poikkeavasti, esim. kun vanhemmat eivät ole avioliitossa taikka ovat avioerossa, voivat osapuolet solmia huoltosopimuksen. Lapsen huolto voidaan sopimuksella uskoa yhteisesti molemmille vanhemmille tai vain yksin toiselle vanhemmalle. Huoltosopimus on aina hyvä laatia, kun lapsen vanhemmat ovat avoliitossa, he eivät asu yhdessä tai kun heidän välillään tulee ero.

Vanhemmat voivat aina sopia

Lapsen vanhemmat voivat sopia lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta ja elatusavusta keskenään. Sosiaalilautakunnassa vahvistettu sopimus on pätevästi voimassa ja täytäntöönpantavissa. Jos vanhemmat ovat erimielisiä, kysymykset huollosta, elatuksesta ja tapaamisoikeudesta ratkaistaan riita-asiana käräjäoikeudessa.

Tapaamisoikeus on lapsen oikeus

Tapaamisoikeus turvaa lapsen oikeuden olla yhteydessä vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on kummankin vanhemman vastuulla.

Tapaamisoikeus voidaan turvata sopimuksella tai tuomiolla

Huoltosopimuksessa usein sovitaan myös tapaamisoikeudesta, mutta oikeudesta voidaan myös tehdä erillinen tapaamisoikeussopimus. Tapaamisoikeussopimus määrittää ajankohdat milloin lapsi voi tavata vanhempaansa, jonka luona ei asu: esimerkiksi miten toimitaan juhlapyhien aikana. Tapaamisoikeussopimus niin ikään vahvistetaan lapsen asuinkunnan sosiaalilautakunnassa.

Elatusapu on lakisääteinen

Vanhemman elatusvelvollisuudesta säädetään laissa. Elatusapua maksamalla vanhempi voi suoriutua joko kokonaan tai osittain tästä velvollisuudesta.

Elatusapu on maksu, jota vanhempi maksaa lapsensa elatuksesta toiselle vanhemmalle, jonka luona lapsi asuu. Elatusapua voidaan periaatteessa maksaa myös tilanteissa, joissa eroavalla parilla ei ole lapsia, mutta tämä on käytännössä hyvin harvinaista. Elatusmaksun määrä ja suorittamistapa sovitaan vanhempien tekemällä sopimuksella. Elatussopimus on mahdollista vahvistaa, kun vanhemmat asuvat eri osoitteissa.

Vahvistettu sopimus ja tuomio voidaan panna täytäntöön

Lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta tai elatusapua koskeva päätös tai sosiaalitoimen vahvistama sopimus voidaan panna täytäntöön tuomioistuimen päätöksellä, jos päätöstä tai sopimusta ei ole noudatettu.

Lakimies auttaa huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevissa asioissa

Lakimies voi avustaa huolto-, tapaamisoikeus- ja elatussopimusten laadinnassa sekä tarvittaessa täytäntöönpanemisessa, mikäli toinen osapuoli ei noudata sopimusta. Mikäli osapuolet ovat riidoissa, lakimies voi avustaa riitaprosessissa.