Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Avio-oikeus

Avio-oikeus astuu voimaan vasta avioliiton purkautuessa

Avioliitossa puolisoilla on oikeus toistensa omaisuuteen, jollei oikeutta ole sopimuksin suljettu pois. Tätä oikeutta kutsutaan avio-oikeudeksi ja se on eräänlainen odotusoikeus siinä mielessä, että oikeus konkretisoituu vasta avioliiton purkautuessa joko toisen puolison kuolemaan tai avioeroon. Avio-oikeus ei siis vaikuta omaisuuden omistussuhteisiin avioliiton aikana.

Rikkaamman puolison on maksettava tasinkoa puolisolleen eron yhteydessä

Avio-oikeus toteutuu osituksessa, joka toimitetaan avioeron tai toisen puolison kuoleman jälkeen. Lähtökohtaisesti kumpikin puoliso ottaa ensin oman omaisuutensa ja näitä osuuksia verrataan sitten toisiinsa. Enemmän omistava puoliso on velvollinen maksamaan vähemmän omistavalle puolisolle tasinkoa niin paljon, että puolisoiden nettovarallisuudet ovat yhtä suuret. Poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa avioliitto purkautuu puolison kuoleman johdosta ja leskellä on enemmän omaisuutta. Leski saa tällöin kieltäytyä maksamasta tasinkoa kuolleen puolison perillisille. Toisen velat eivät voi periaatteessa tulla osituksessa toisen maksettaviksi, sillä ylivelkainen osuus merkitään osituslaskelmassa nollaksi.

Varakkaammalla puolisolla on oikeus päättää tasingon suoritustavasta

Sillä puolisolla, joka on velvollinen maksamaan toiselle tasinkoa, on oikeus päättää, mitä omaisuutta hän haluaa tasinkona antaa. Toinen ei siis voi vaatia tiettyä omaisuutta itselleen tasinkona, jos enemmän omistava ei kyseisestä omaisuudesta halua luopua. Tasingon voi aina maksaa myös rahana.

Avio-oikeutta voidaan rajoittaa useilla eri tavoilla

Avio-oikeus voidaan sulkea kokonaan pois tai sen laajuutta rajoittaa tekemällä avioehtosopimus. Avioehto voidaan tehdä joko ennen avioliittoa, avioliittoa solmittaessa tai milloin tahansa sen aikana. Jos sopimus on tehty ennen avioliittoa, se astuu voimaan avioliiton solmimisen yhteydessä. Muuten se on voimassa heti ja kestää liiton purkautumiseen asti, elleivät puolisot pura sopimusta yhdessä sitä ennen. Toinen vaihtoehto on tehdä ositussopimus ja sopia siinä omaisuuden jakautumisesta osituksen yhteydessä. Myös sivullinen voi vaikuttaa avio-oikeuteen liittämällä testamenttiinsa, lahjakirjaan tai henkivakuutukseen edunsaajamääräyksen, jonka mukaan saajan aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta saatuun omaisuuteen. On olemassa myös henkilökohtaisia oikeuksia, joita ei saa luovuttaa ja joita ei täten koske avio-oikeus.

Konkurssiin joutuneen puoliso voi yksin irtisanoa avio-oikeuden

Jos toinen puolisoista joutuu konkurssiin, voi toinen huolehtia omasta omaisuudesta poistamalla kummankin puolison avio-oikeuden ilmoittamalla siitä kirjallisesti maistraatille vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta. Ilmoituksen saatuaan maistraatti rekisteröi sen ja se astuu voimaan saman tien.