Löydä lakimies

Lakivälityksestä löydät lähes 800 laki- ja asianajotoimistoa

Jätä tarjouspyyntö

Jätä veloituksetta avoin tarjouspyyntö lakimiehille

Lakimies, liity nyt!

Lakivälitys on Suomen Suurin lakipalveluiden hakuportaali

Lakivälitys on avannut uuden Lakiareena-palvelun,
jossa yhdstyy Suomen lakimiesten erityisosaaminen.

Tervetuloa Lakiareenaan tästä!

Asunnon vuokraaminen

Asunto vuokrataan vuokrasopimuksella. Vuokrasopimus tehdään kirjallisesti ja sen tulee sisältää ainakin merkinnät huoneiston kunnosta, vuokrasuhteen kestosta, vuokran määrästä, muista mahdollisista maksuista kuten vesi- tai sähkömaksuista, vuokran maksutavasta ja maksupäivästä, vuokran tarkistamisesta sekä mahdollisesta vuokravakuudesta.

Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus vai määräaikainen vuokrasopimus?

Jos vuokrasuhteen kestosta ei ole merkintää se on toistaiseksi voimassaoleva. Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus jatkuu kunnes se irtisanotaan. Vuokrasopimus voidaan tehdä myös määräaikaiseksi eli se sitoo sekä vuokranantajaa että vuokralaista sovitun ajan. Määräaikainen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana vuokrasopimuksena mikäli sitä ei irtisanota määräaikaan mennessä.

Vuokrasopimuksen irtisanominen ja purku

Sekä vuokralainen että vuokranantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen milloin tahansa. Kun vuokranantaja irtisanoo sopimuksen, irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos vuokrasuhde on ennen irtisanomista kestänyt vähintään yhden vuoden. Lyhyemmissä vuokrasuhteissa irtisanomisaika on kolme kuukautta. Vuokralaisen irtisanoessa sopimuksen, irtisanomisaika on aina yksi kuukausi.

Määräaikainenkin vuokrasopimus on mahdollista irtisanoa määräajan kuluessa, mutta siitä joutuu yleensä korvausvastuuseen. Jos vuokralainen irtisanoo määräaikaisen vuokrasopimuksen ennen määräajan loppua, hän joutuu yleensä maksamaan vuokranantajalle vahingonkorvausta. Se voi maksimissaan olla jäljellä olevan vuokrakauden kuukausivuokrien suuruinen.

Vahingonkorvauksen määrä riippuu jäljellä olevan vuokrakauden pituudesta ja siitä, milloin asuntoon saadaan uusi vuokralainen. Joissakin erityistapauksissa vuokralainen voi irtisanoa määräaikaisen vuokrasopimuksen pienemmin korvauksin. Usein määräaikaisiin vuokrasopimuksiin on erikseen kirjattu vahingonkorvauksen määrä ennenaikaisissa irtisanomisissa.

Vuokrasopimus voidaan myös purkaa, jos siihen löytyy painava syy. Vuokrasopimuksen purkaminen tarkoittaa sopimuksen päättymistä välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Painavia syitä purkaa vuokrasopimus on esim. vuokralaisen, jos asumisesta aiheutuu vaaraa asukkaiden terveydelle tai vuokranantaja, jos vuokralainen jättää maksamatta vuokransa tai asuntoa on käytetty muuhun kuin sovittuun käyttöön.

Vuokran määrä ja vuokran korotus

Vuokran määrä tai sen laskemisperusteet on merkittävä vuokrasopimukseen. Jos vuokranmaksupäivää ei ole erikseen määrätty se on maksettava kunkin kuun toisena päivänä. Maksettava summa määräytyy pääsääntöisesti sen mukaan, mitä vuokralainen ja vuokranantaja ovat sopineet, mutta vuokraa voidaan tarkistaa jos osapuolet siitä sopivat. Vuokran määrää voidaan muuttaa vuokrasopimuksessa mainitun ns. tarkistuslausekkeen perusteella – esimerkiksi indeksiehto, prosenttikorotus tai euromääräinen korotus. Korotuksista on ilmoitettava kirjallisesti ennen korotetun vuokran voimaantuloa. Ilmoituksesta tulee ainakin ilmetä uusi vuokra ja sen voimaantuloaika.

Vuokravakuus

Vuokranantaja voi varmistaa saavansa maksamatta jääneistä vuokrista ja vuokralaisen huoneistolle aiheuttamista vahingoista vuokravakuudella. Vuokravakuuden maksaa vuokralainen ja se voi olla enintään 3 kuukauden vuokraa vastaava rahasumma. Vuokravakuus palautetaan vuokralaiselle vuokrasuhteen päättyessä mikäli vuokrat on maksettu ajallaan eikä asunto ole vahingoittunut.

Asunnon kunnon tarkastuksella suuri merkitys riitojen välttämisessä

Asunto on hyvä tarkastaa ja mahdolliset viat ja puutteet kirjata jo ennen vuokrasopimuksen sitomista. Iso osa vuokraamisen riidoista koskee nimenomaan asunnon kuntoa ja vikoja. Vuokralainen on vastuussa asuntoon koituvista vahingoista pois lukien normaalin kulumisesta kuten naarmuista tai kolhuista.

Vuokralaisen velvollisuus on siis huolehtia asunnon pysymisestä normaalikunnossa sekä talon järjestyssääntöjen noudattamisesta. Vuokranantajan vastuulla on korjata asunnon vahingot mitkä eivät ole vuokralaisen vastuulla, kuten kodinkoneiden hajoamiset, jos ne kuuluvat asunnon irtaimistoon.

Lakimies auttaa vuokra-asioissa

Vuokralaisten ja vuokranantajien väliset riidat ovat yleisiä. Usein riita koskee vahingonkorvausta ja vuokravakuuden maksua. Osaava lakimies voi avustaa jo riidan alkuvaiheissa jolloin kustannukset osapuolille ovat vielä maltillisia.

Lakimies voi myös tarkistaa olemassa olevat vuokrasopimukset ja niiden pätevyyden mahdollisten tulevien ongelmien välttämiseksi.